Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

• Opptil åtte

• Opptil åtte ansikter kan gjenkjennes. • Avhengig av opptaksforholdene er det mulig at kameraet ikke gjenkjenner ansikter eller at det oppdager andre objekter. Fotografere smilende ansikter (smilutløser) Når kameraet gjenkjenner et smil, utløses lukkeren automatisk. 1 Fn-knapp t (Smilutløser) t [På] t Velg ønsket følsomhetsmodus for smilregistrering • Når smilutløserfunksjonen aktiveres, vises indikatoren for smilgjenkjenningsfølsomhet på skjermen. 2 Vent på registrering av smil. Kameraet gjenkjenner et smil og fokus bekreftes. Når smilnivået overstiger b punktet på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk. • Når kameraet gjenkjenner ansikter, vises oransje ansiktregistreringsrammer rundt ansiktene. Ansiktregistreringsrammene blir grønne når disse motivene kommer i fokus. • Smilnivået til ansiktet som er omgitt av den doble ansiktregistreringsrammen, vises på smilregistreringens følsomhetsindikator. Ansiktregistreringsramme Følsomhetsindikator for smilregistrering 3 Avslutte fotografering; Fn-knapp t (Smilutløser) t [Av] Smilregistreringsfølsomhet Du kan angi følsomheten til smilutløserfunksjonen, for registrering av smil, til én av følgende tre alternativer: (Svakt smil), (Normalt smil) og (Stort smil). 92

Fotograferingsteknikker • For å fokusere på smilet legger du ansiktregistreringsrammen over AFområdet. • Ikke dekke til øynene med pannehår o.l. La øynene være smale. • Ikke skygg for ansiktet med hatt, maske, solbriller eller lignende. • Rett ansiktet mot kameraet og hold det så jevnt som mulig. • Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere hvis tennene vises. • Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløserfunksjonen er aktivert, tar kameraet bildet og går tilbake til smilutløserfunksjonen. Merknader • Når eksponeringsmodus er innstilt på Panoramafotografering eller Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, kan ikke smilutløserfunksjonen brukes. • Bruksmodus stilles automatisk inn på [Enkeltfremtrekk] eller [Fjernstyring]. • AF-lyset virker ikke sammen med smilutløserfunksjonen. • Hvis kameraet ikke gjenkjenner et smil, kan du endre innstillingen for smilregistreringsfølsomhet. • Det er ikke sikkert at smil gjenkjennes riktig. Dette avhenger av fotograferingsforholdene. Bruke opptaksfunksjonen 93