Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Преглед на

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 (Контраст): Регулиране контраста на изображението Към + Към – Настройва контраста на изображението. Към +: Увеличава контраста. Към -: Намалява контраста. (Острота): Регулиране остротата на изображението Към + Към – Настройва остротата на изображението. Към +: Изостря изображението. Към -: Омекотява изображението. (Настройки): Промяна на настройките Вижте стр. 50.

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 Настройките по подразбиране са отбелязани с . (Папка): Избор на папка за наблюдаване на изображения Избира папка, съдържаща изображението, което желаете да възпроизвеждате, когато използвате фотоапарата с “Memory Stick Duo”. Вижте следната процедура. Отменя избора. Изберете желаната папка, с помощта на на контролния бутон. Изберете [OK] с ; след това натиснете . Относно папката Фотоапаратът запазва изображения в определената папка за запис на “Memory Stick Duo”. Вие можете да промените папката или да създадете нова. • За да създадете нова папка [Create REC. Folder] (стр. 49) • За да промените папката за запис на изображения [Change REC. Folder] (стр. 50) • Когато на “Memory Stick Duo” са създадени много папки, и когато първото и последното изображение в папката се извеждат, се извеждат следните индикатори. Преминава към предходната папка. Преминава към следваща папка. Преминава към предходна или следваща папка. Използване на менюто (Защита): Предпазване от инцидентно изтриване Защитава изображения от случайно изтриване. Вижте следната процедура. Излиза от функцията за защита. За да защитите изображения в режим на единичен екран 1. Изведете изображението, което желаете да защитите. 2. Натиснете [MENU], за да изведете менюто.