Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Memory Stick Tool За

Memory Stick Tool За подробности относно тази функция стр. 50 Промяна на папката за запис Променя папката за запис, която използвате в момента. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Извежда се прозорецът за създаване на папка. Изберете желаната папка с помощта на , и изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . За да отмените промяната на папка. Изберете [Cancel] в стъпка или , след това натиснете . • Не можете да избирате папка “100MSDCF” като папка за запис. • Не можете да местите изображения в други папки.

Memory Stick Tool За подробности относно тази функция стр. 50 Копиране Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo” Заредете “Memory Stick Duo” с капацитет 64 или повече MB. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Извежда се съобщението “All data in internal memory will be copied Ready?” (“Всички данни във вградената памет ще бъдат копирани. Потвърдете?”). Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете . Копирането започва. За да отмените копирането Изберете [Cancel] в стъпка или , след това натиснете . • Използвайте напълно зареден комплект батерии или променливотоковия адаптер (не е приложен). Ако се опитате да копирате файлове с изображения като използвате батерии с оставащ малък капацитет на заряда, възможно е батериите да се изтощят, което ще причини прекъсване на копирането и е възможна повреда на данните. • Не можете да копирате отделни изображения. • Оригиналните изображения се запазват във вградената памет дори след копирането. За да изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането преместете “Memory Stick Duo”; след това изпълнете [Format] в (Вградена памет) (стр.54). • Когато копирате данни от вградената памет на “Memory Stick Duo”, всичките данни ще бъдат копирани. Не можете да изберете определена папка на “Memory Stick Duo”, в която да копирате данните. • Знаците (ред на отпечатване) не се копират когато копирате данни. Използване на екрана с настройките