Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Indicatoare ºi mesaje

Indicatoare ºi mesaje de avertizare Enable printer to connect (Conectarea imprimantei) • Pentru opþiunea [USB Connect] este aleasã varianta [PictBridge], însã camera este cuplatã cu o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge. Verificaþi imprimanta. • În anumite situaþii, este posibil sã nu se poatã stabili conexiunea. Deconectaþi ºi apoi recuplaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv pe cel USB (DSC-W35). Dacã imprimanta transmite un mesaj de eroare, consultaþi documentaþia care v-a fost furnizatã împreunã cu aceasta. • Nu s-a încheiat încã transmisia datelor cãtre imprimantã. Nu deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC- W55), respectiv pe cel USB (DSC-W35). Processing (Procesare) • Imprimanta este în curs de desfãºurare a procedurii de renunþare la o operaþie de imprimare, timp în care nu puteþi printa. Procedura poate dura mai mult timp, în funcþie de imprimanta folositã. Connect to PictBridge device (Conectare la un echipament PictBridge) • Aþi încercat sã imprimaþi imaginile înainte sã fie stabilitã conexiunea cu imprimanta. Conectaþi o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge. No printable image (Imaginea nu poate fi imprimatã) • Aþi încercat sã folosiþi [DPOF image] fãrã a aplica pe imagini marcajul DPOF (comanda pentru imprimare). • Aþi încercat sã aplicaþi varianta [All In This Folder] (toate din acest director) unui director ce conþine numai filme. Nu puteþi imprima filme. Printer busy (Imprimatã ocupatã) Paper error (Eroare legatã de hârtie) No paper (Nu este hârtie) Ink error (Eroare legatã de cernealã) Low Ink (Puþinã cernealã) No Ink (Nu mai este cernealã) • Verificaþi imprimanta. Printer error (Eroare de imprimantã) • Verificaþi imprimanta. • Verificaþi dacã fotografia pe care vreþi sã o imprimaþi nu este deterioratã. 102

Informaþii suplimentare Utilizarea camerei digitale în strãinãtate — surse de alimentare Puteþi folosi camera foto, încãrcãtorul (furnizat) ºi adaptorul de reþea AC-LS5K (care nu este furnizat) în orice þarã sau regiune unde tensiune din reþeaua localã este alternativã ºi are valori cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa este de 50/60 Hz. • Nu folosiþi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. 103