Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Despre acumulator

Despre acumulator Încãrcarea acumulatorului Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul la o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã între 10°C ºi 30°C. Dacã încãrcarea acumulatorului are loc în afara intervalului de temperaturã indicat mai sus, este posibil ca încãrcarea sã nu fie eficientã. Folosirea efectivã a acumulatorului • Performanþele acumulatorului descresc la temperaturi scãzute ale mediului, iar perioada cât acesta poate fi folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de folosire a acumulatorului vã recomandãm urmãtoarele : – puneþi acumulatorul într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l în camera foto cu puþin timp înainte de a începe sã înregistraþi. • Utilizarea frecventã a funcþiei de mãrire ºi a bliþului conduc la consumarea mai rapidã a energiei acumulatorului. • Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã acumulatoare de rezervã care sã asigure folosirea camerei foto o perioadã de douã - trei ori mai lungã decât durata previzionatã a înregistrãrii ºi sã efectuaþi fotografii de probã înainte de a înregistra ce vã intereseazã. • Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apã. • Nu lãsaþi camera foto în spaþii cu temperaturi ridicate cum ar fi în interiorul unei maºini parcate la soare. Pãstrarea acumulatorului • Dacã nu veþi folosiþi acumulatorul o perioadã îndelungatã, este necesar ca o datã pe an sã fie încãrcat complet dupã care sã fie folosit pânã la epuizarea totalã a energiei sale, înainte de a fi pãstrat într-un loc uscat ºi rãcoros. Repetaþi operaþia de încãrcaredescãrcare o datã pe an cu scopul de a-l menþine într-o formã corespunzãtoare de funcþionare. • Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul, lãsaþi camera alimentatã de acumulator în modul de redare a unei succesiuni de imagini (slide show) (pag. 45) pânã ce energia acumulatorului se epuizeazã. • Pentru a evita murdãrirea sau producerea de scurt-circuite la bornele acumulatorului, când vã deplasaþi sau când îl depozitaþi, puneþi acumulatorul în cutia sa. Durata de viaþã a acumulatorului • Durata de viaþã a acumulatorului este limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când durata de funcþionare a acumulatorului s-a diminuat considerabil, o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de viaþã se apropie de final. Este necesar sã cumpãraþi alt acumulator. • Durata de viaþã a acumulatorului variazã în funcþie de condiþiile de pãstrare, de cele de operare ºi de mediu, pentru fiecare acumulator în parte. 106

Despre încãrcãtorul pentru acumulator În legãturã cu încãrcãtorul pentru acumulator • Nu încãrcaþi nici un alt fel de acumulator în afara celor tip NP-BG în încãrcãtorul care v-a fost furnizat. Dacã încercaþi sã încãrcaþi alte tipuri de acumulatoare decât cele recomandate, acelea se pot supraîncãlzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot exploda când încercaþi sã le încãrcaþi, prezentând riscuri de arsuri ºi electrocutãri. • Scoateþi acumulatorul încãrcat din încãrcãtor. Dacã menþineþi acumulatorul în încãrcãtor dupã ce a fost încãrcat, durata sa de viaþã se poate diminua. • Dacã indicatorul CHARGE lumineazã intermitent, poate însemna cã a apãrut o eroare legatã de acumulator sau cã aþi introdus alt acumulator decât cel recomandat. Verificaþi dacã aþi folosit tipul de acumulator recomandat la specificaþii, scoateþi acumulatorul ºi înlocuiþi-l cu altul sau cu unul nou apoi verificaþi din nou dacã încãrcãtorul funcþioneazã corect. Dacã acesta funcþioneazã corect acum, înseamnã cã problema era legatã de acumulator. • Dacã încãrcãtorul este murdar, este posibil ca operaþia de încãrcare sã nu se desfãºoare cu succes. Curãþaþi încãrcãtorul cu o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã etc. 107