Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de vizualizare

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. Imaginea este protejatã, iar indicatorul - (protejare) apare pe imaginea respectivã. 4 Pentru a proteja alte imagini, selectaþi imaginea doritã folosind b/B, apoi apãsaþi z. - Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul index 1 Deplasaþi cursorul (index) pentru afiºarea în mod index. 2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul. 3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 4 Selectaþi [Select] folosind v/V, apoi apãsaþi z. 5 Selectaþi, folosind v/V/b/B, imaginea pe care vreþi sã o protejaþi, apoi apãsaþi z. Pe imaginea selectatã apare indicatorul - de culoare verde. - (verde) 6 Repetaþi pasul 5 pentru a proteja ºi alte imagini. 7 Apãsaþi MENU. 8 Selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z. Indicatorul - devine de culoare albã. Imaginile selectate sunt protejate. • Pentru a proteja toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest director) la pasul 4 ºi apãsaþi z. Selectaþi [On] cu B, apoi apãsaþi z. Pentru a renunþa la protecþie În modul imagine unicã Apãsaþi z la pasul 3 sau 4 al procedurii “Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul imagine unicã”. În modul index 1 Selectaþi imaginea a cãrei protecþie stabilitã la pasul 5 al procedurii “Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul index” vreþi sã o eliminaþi. 2 Apãsaþi z, pentru ca indicatorul - sã devinã de culoare gri. 3 Repetaþi operaþia de mai sus pentru fiecare imagine pe care vreþi sã o deprotejaþi. 4 Apãsaþi MENU, selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z. 44

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 Pentru a renunþa la protecþia tuturor imaginilor din director Selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest director) la pasul 4 al procedurii “Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul index”, apoi apãsaþi z. Selectaþi [Off] cu B, apoi apãsaþi z. • Þineþi seama cã la formatarea memoriei interne sau a unitãþii “Memory Stick Duo” sunt ºterse toate datele conþinute de suportul de înregistrare, inclusiv imaginile protejate, ºi cã ulterior datele nu mai pot fi recuperate. • Operaþia de protejare a unei imagini poate dura mai mult timp. DPOF (Marcaj de imprimare) : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare Este ataºat marcajul (pag. 87). (marcat pentru imprimare) fotografiilor pe care doriþi sã le imprimaþi (Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante Vezi pagina 83. (Succesiune de imagini) : Redarea unei serii de imagini Sunt redate imaginile înregistrate în ordine (succesiune de imagini). Interval 3 sec 5 sec 10 sec 30 sec 1 min Stabileºte intervalul la care sunt afiºate imaginile în cazul unei succesiuni de imagini. Repeat On Off Redarea imaginilor în buclã continuã. Dupã redarea tuturor imaginilor, succesiunea de imagini se încheie. Image Folder All Redarea tuturor imaginilor din directorul selectat. Redarea tuturor imaginilor de pe “Memory Stick Duo”, în ordine. Start Cancel Succesiunea de imagini începe. Succesiunea de imagini se încheie. 45