Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de vizualizare

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 1 Selectaþi [Interval], [Repeat] ºi [Image] cu v/V/b/B de la butonul de comandã. 2 Selectaþi [Start] cu butoanele V/B, apoi apãsaþi z. Începe succesiunea de imagini. Pentru a încheia prezentarea de fotografii, apãsaþi z pentru a pune pauzã prezentãrii, selectaþi [Exit] cu V ºi apoi apãsaþi z. • Dacã faceþi o pauzã în cursul succesiunii de imagini, puteþi afiºa imaginea precedentã / urmãtoare cu b/B. • Intervalul de timp este doar orientativ, putând fi diferit în funcþie de dimensiunea imaginii etc. (Redimensionare): Modificarea dimensiunii unei imagini înregistrate Dimensiune mare Dimensiune micã Puteþi modifica dimensiunea imaginii înregistrate (Resize - redimensionare) ºi sã o memoraþi sub forma unui fiºier nou. Imaginea originalã este în continuare reþinutã dupã redimensionare. 7M 5M 3M 2M VGA Cancel Informaþii suplimentare privind indicaþiile estimative pentru alegerea dimensiunii imaginilor gãsiþi la pag. 24. Se renunþã la redimensionare. 1 Afiºaþi pe ecran imaginea pe care vreþi sã o redimensionaþi. 2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul. 3 Selectaþi [ ] (redimensionare) cu b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z. 4 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z. Imaginea redimensionatã este stocatã în directorul de înregistrare sub forma celui mai nou fiºier. • Pentru detalii legate de Image Size (dimensiunea imaginii), consultaþi pagina 9. • Nu puteþi modifica dimensiunea imaginilor filmelor sau a celor înregistrate Multi Burst. • Când dimensiunea imaginii este modificatã de la o valoare mai scãzutã la una mai mare, calitatea imaginii se deterioreazã. • Nu puteþi redimensiona o imagine pânã la raportul laturilor de 3:2 sau 16:9. • Când redimensionaþi o imagine cu raportul laturilor de 3:2 sau 16:9, în partea de sus ºi de jos ale acesteia apar benzi negre. 46

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Rotire) : Rotirea fotografiilor Fotografia este rotitã. 1 Afiºaþi pe ecran fotografia care vreþi sã fie rotitã. 2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul. Fotografia este rotitã. Urmaþi procedura de mai jos. OK Determinã rotirea. Urmaþi procedura de mai jos. Cancel Se renunþã la rotirea imaginii. 3 Selectaþi [ ] (rotire) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 4 Selectaþi [ ] (rotire) folosind v, apoi rotiþi imaginea cu b/B. 5 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z. • Nu puteþi roti imagini protejate, filme sau imagini înregistrate în modul Multi Burst. • Este posibil sã nu puteþi roti imagini înregistrate cu alte camere. • Când vizualizaþi imagini pe un calculator, este posibil ca informaþiile legate de rotire sã nu fie preluate, în funcþie de aplicaþia software folositã. (Secþionare) : Secþionarea filmelor Rularea filmului ,. Secþionare Secþionare Secþioneazã filmele sau ºterge porþiunile care nu sunt necesare ale filmelor. Aceastã funcþie se recomandã a fi folositã când capacitatea memoriei interne sau cea de pe “Memory Stick Duo” este insuficientã sau când doriþi sã ataºaþi filme unor mesaje transmise prin poºta electronicã. • Þineþi seama cã filmul original va fi ºters ºi cã numãrul care îi corespunde este omis. Þineþi de asemenea cont cã filmele odatã secþionate nu mai pot fi restaurate. OK Cancel Vedeþi procedura urmãtoare. Se renunþã la secþionare. 47