Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Imprimarea fotografiilor

Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat Marcarea fotografiilor afiºate în modul index 1 Afiºaþi interfaþa index (pagina 29). 2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul. 3 Selectaþi DPOF folosind b/B, apoi apãsaþi z. 4 Alegeþi opþiunea [Select] cu ajutorul v/V, apoi apãsaþi z. • Nu puteþi ataºa marcajul în cazul opþiunii [All In This Folder] (Toate din acest director). Pentru a renunþa la aplicarea marcajelor de imprimare, selectaþi [Cancel] la Pasul 4, respectiv [Exit] la Pasul 8 dupã care apãsaþi z. Pentru a înlãtura marcajele în modul index La Pasul 5 selectaþi imaginile al cãror marcaj doriþi sã îl înlãturaþi, apoi apãsaþi z. Pentru a înlãtura toate marcajele ataºate imaginilor dintr-un director Selectaþi [All In This Folder] la Pasul 4, apoi apãsaþi z. Selectaþi [Off], dupã care apãsaþi z. 5 Selectaþi imaginea care vreþi sã fie marcatã folosind v/V/b/B, apoi apãsaþi z. Marcajul apare de culoare verde pe imaginea selectatã. Marcaj de culoare verde 6 Repetaþi Pasul 5 pentru a marca ºi alte imagini. 7 Apãsaþi MENU. 88 8 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z. Marcajul devine de culoare albã.

Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile prezentate în continuare. 1 Verificaþi elementele prezentate de la pagina 90 la pagina 99. Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi pagina 100. 2 Scoateþi acumulatorul ºi introduceþi-l din nou dupã circa un minut, apoi porniþi alimentarea. 3 Iniþializaþi reglajele (paginile 58). 4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony. Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto la un centru de service pentru a fi reparatã, vã daþi acordul implicit sã fie verificat conþinutul memoriei interne. Consultaþi paginile indicate mai jos pentru a gãsi explicaþii ale simptomelor ºi cauzelor precum ºi acþiunile corective care se impun. Acumulator ºi alimentare 90 “Memory Stick Duo” 96 Fotografierea / Înregistrarea filmelor 90 Memoria internã 97 Vizualizarea imaginilor 93 Imprimare 97 ªtergerea imaginilor / Realizarea de montaje 94 Calculator 94 Imprimantã compatibilã PictBridge 98 Altele 99 Picture Motion Browser 96 89