Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor Nu puteþi imprima o fotografie. • Consultaþi manualul de utilizare al imprimantei. Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul camerei foto. • Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF” (pag. 71). • Acþionaþi corect aparatul (pag. 73). Picture Motion Browser Imaginile nu sunt afiºate corect cu “Picture Motion Browser”. • Verificaþi dacã directorul de imagini este înregistrat în “Viewed folders”. Dacã imaginile nu sunt afiºate, chiar dacã directorul este înregistrat în “Viewed folders”, actualizaþi baza de date (pag. 78). Nu puteþi gãsi imagini importate cu “Picture Motion Browser”. • Cãutaþi în directorul “My Pictures”. • Dacã aþi modificat reglajele implicite, consultaþi “Pentru a schimba directorul de importat” de la pag. 78 ºi verificaþi ce director este utilizat pentru import. Doriþi sã schimbaþi “Directorul de importat”. • Accesaþi interfaþa “Import Settings” pentru a schimba “Directorul care sã fie importat”. Puteþi specifica un alt director dupã utilizarea “Picture Motion Browser” pentru înregistrarea în “Directoarele vizualizate” (pag. 78). Toate imaginile importate sunt afiºate pe calendar cu data de 1 ianuarie (January 1). • Nu a fost stabilitã data curentã pentru camera digitalã. Potriviþi data pentru camerã (pag. 60). Este afiºat marcajul . • Dacã aþi redenumit sau ºters fiºiere / directoare de imagine folosind un alt software, informaþiile de înregistrare ale imaginilor nu vor fi actualizate. Selectaþi [Update Database] din meniul [Tools] pentru a actualiza informaþiile de înregistrare ale imaginilor. “Memory Stick Duo” Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat. • Introduceþi corect memoria în compartimentul sãu. 96 Nu puteþi formata memoria “Memory Stick Duo”. • Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick” în poziþia ce permite înregistrarea (pag. 104).

Soluþionarea defecþiunilor Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick Duo”. • Prin formatare sunt ºterse toate datele din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick Duo” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor (pag. 104). Memoria internã Nu puteþi reda sau înregistra imagini din memoria internã. • Este introdus un card “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateþi-l. Nu puteþi copia datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo”. • Memoria “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. Verificaþi capacitatea acesteia (se recomandã 64 MB sau mai mult). Nu puteþi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe calculator în memoria internã. • Datele de pe “Memory Stick Duo” sau de pe calculator nu pot fi copiate în memoria internã. Imprimare Consultaþi ºi secþiunea urmãtoare “Imprimantã compatibilã PictBridge” corelat cu urmãtoarele elemente. Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tãiate. • În funcþie de imprimanta utilizatã, marginile imaginii (de sus, jos, stânga, dreapta) pot sã fie eliminate. In special când imprimaþi o fotografie înregistratã la dimensiunea [16:9], este posibil ca marginile sale sã fie eliminate. • La tipãrirea imaginilor cu ajutorul propriei dvs. imprimante, încercaþi sã renunþaþi la facilitatea trimming ºi la reglajele cu privire la lipsa marginilor. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta beneficiazã de funcþiile respective sau nu. • Când vreþi sã imprimaþi imagini la un magazin specializat, întrebaþi personalul dacã imaginile pot fi tipãrite fãrã a le fi tãiate ambele margini. Sunt imprimate imaginile cu 16 cadre. • Imaginile înregistrate în modul Multi Burst sunt înregistrate ca o imagine unicã având 16 cadre. Nu puteþi imprima aceste imagini cadru cu cadru. Nu pot fi imprimate fotografii care sã conþinã data. • Puteþi imprima imagini având data inseratã dacã folosiþi “Picture Motion Browser” (pag. 78). • Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Totuºi, deoarece imaginile înregistrate cu camera conþin informaþii legate de data înregistrãrii, puteþi imprima fotografii cu data suprapusã peste acestea, dacã imprimanta sau aplicaþia software pot recunoaºte informaþii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaþiile Exif, consultaþi producãtorul imprimantei sau al aplicaþiei software. 97