Views
5 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor • Când imprimaþi fotografii la un magazin specializat, poate fi inseratã data la care au fost înregistrate, dacã solicitaþi aceasta. Imprimantã compatibilã PictBridge Nu poate fi stabilitã conexiunea. • Camera nu poate fi conectatã direct la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul PictBridge. • Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã. • Alegeþi pentru opþiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] în meniul (Setup) (pag. 59). • Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv pe cel USB (DSC-W35). Dacã apare un mesaj de eroare indicat de imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte. Nu puteþi imprima imaginile. • Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv a celui USB (DSC-W35). • Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte. • Dacã selectaþi [Exit] în timpul operaþiei de imprimare, este posibil sã nu puteþi printa în continuare. Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC- W55), respectiv pe cel USB (DSC-W35). Dacã în continuare nu puteþi imprima, deconectaþi cablul, opriþi imprimanta, reporniþi-o ºi apoi cuplaþi din nou cablul. • Filmele nu pot fi imprimate. • Este posibil ca fotografiile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu alte aparate decât aceastã camerã sã nu poatã fi imprimate. Operaþia de imprimare este anulatã. • Confirmaþi cã aþi decuplat cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv pe cel USB (DSC-W35) dedicat înainte ca simbolul (conectare PictBridge) sã disparã. Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index. • Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de aceste funcþii. • În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul index. Consultaþi producãtorul imprimantei. În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”. • Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu datã. Alegeþi pentru opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pag. 85). Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare. • Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura dimensiunea doritã. 98

Soluþionarea defecþiunilor Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã. • Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv pe cel USB (DSC- W35) ºi apoi recuplaþi-l dacã modificaþi dimensiunea hârtiei dupã ce imprimanta a fost conectatã la camera foto. • Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele camerei foto (pag. 85), fie pe cele ale imprimantei. Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare. • Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult. Altele Camera nu funcþioneazã cu sistemul obiectiv extins. • Nu încercaþi sã forþaþi deplasarea sistemului obiectiv dacã acesta ºi-a întrerupt miºcarea. • Introduceþi un acumulator încãrcat, apoi reporniþi camera. Lentilele se aburesc. • A condensat umezeala pe lentile. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã, înainte de a încerca sã o mai folosiþi. Camera se încãlzeºte dacã o folosiþi mult timp. • Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Obiectivul nu se deplaseazã când camera este opritã. • Acumulatorul este descãrcat. Înlocuiþi acumulatorul cu unul încãrcat. Când porniþi camera foto este afiºatã interfaþa de Clock Set (de potrivire a ceasului) • Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 60). Doriþi sã modificaþi data sau ora. • Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 60). 99