Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютър n124 N Компютър Какво трябва да направя, ако компютърът ми не се стартира? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети. Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Прекъснете всички свързани USB устройства (ако има такива), след което рестартирайте компютъра. Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте инсталирали след закупуване на компютъра, след което рестартирайте компютъра. Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните са свързани към захранващ източник и са включени. Ако използвате външен екран, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се, че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера. Изключете променливотоковия адаптер и премахнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете променливотоковия адаптер, след което натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра поне един час. Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За вашата безопасност използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от Sony с компютъра VAIO.

Отстраняване на неизправности > Компютър n125 N Какво да направя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но екранът не се включва? ❑ ❑ ❑ Натиснете клавишите Alt+F4 няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала грешка в приложението. Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране. Натиснете и задръжте бутона за захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра. Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това включете променливотоковия адаптер и включете отново компютъра. ! Изключването на компютъра от бутона за захранването или чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete, може да доведе до загуба на незаписаните данни.