Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа n142 N Какво да правя, ако не мога да вляза в интернет? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете настройките на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че компютърът е свързан към точката на достъп. Преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате. Уверете се, че компютърът е правилно конфигуриран за интернет достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 140), за да промените настройките. Защо скоростта на обмен на данни е ниска? ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни по безжична LAN се влияе от разстоянията и препятствията между устройствата и точките на достъп. Сред другите фактори са конфигурацията на устройствата, условията на радиовълните и съвместимостта на софтуера. За да увеличите до максимум скоростта на обмен на данни, преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате. Ако използвате точка на достъп за безжична LAN, устройството може временно да е претоварено в зависимост от това колко други устройства комуникират през тази точка на достъп. Ако точката на достъп взаимодейства с други точки на достъп, сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 140), за да промените настройките.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа n143 N Как да избегна прекъсвания на обмена на данни? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Когато компютърът е свързан към точка на достъп, може да възникнат прекъсвания на обмена на данни при използване на големи файлове или ако компютърът е в близост до микровълнови печки и безжични телефони. Преместете компютъра по-близо до точката на достъп. Уверете се, че връзката до точката на достъп е непрекъсната. Сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 140), за да промените настройките. Какво са каналите? ❑ ❑ Комуникацията по безжична LAN мрежа използва различни честотни ленти, наречени канали. Канали на точки за достъп по безжична мрежа на трети страни може да са предварително настроени на различни канали от устройства на Sony. Ако използвате точка на достъп по безжична LAN, вж. информацията за връзката, съдържаща се в ръководството, придружаваща точката на достъп. Защо връзката към мрежата прекъсва, когато сменя кода за шифроване? Ако кодът за шифроване бъде променен, може да се загуби мрежовата връзка от тип “от точка до точка” между два компютъра с функция за безжична LAN връзка. Можете да възстановите първоначалния код за шифроване, като въведете повторно кода на двата компютъра, така че той да съвпада.