Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Memory Stick карта памет n168 N Memory Stick карта памет Какво да правя, ако не мога да използвам на други устройства Memory Stick карта, която е форматирана на компютър VAIO? Може да се наложи да форматирате повторно носителя Memory Stick. Форматирането на дадена Memory Stick карта изтрива всички данни, записани на нея, включително музикални файлове. Преди да форматирате повторно дадена Memory Stick карта, архивирайте важните данни и проверете дали в Memory Stick картата няма файлове, които искате да запазите. 1 Копирайте данните от Memory Stick картата на вграденото устройство за съхранение, за да съхраните данните или изображенията. 2 Форматирайте носителя Memory Stick, като следвате стъпките в Форматиране на носител Memory Stick (стр. 43). Мога ли да копирам изображения от цифров фотоапарат чрез носител Memory Stick? Да. А също така можете да преглеждате видеоклипове, които сте заснели със съвместими с носители Memory Stick цифрови фотоапарати. Защо не мога да запиша данни на носител Memory Stick? Някои версии на Memory Stick картите разполагат с превключвател за защита срещу изтриване, за да се предпазят данните от случайно изтриване или презаписване. Проверете дали този превключвател е изключен.

Отстраняване на неизправности > Периферни устройства n169 N Периферни устройства Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е включен правилно в контакт на мрежата. Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран на точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството. За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството. Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо. USB концентраторите може да пречат на дадено устройство да работи нормално, заради неуспешно разпределение на енергията. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.