Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Информация за индикаторите n 16 N Информация за индикаторите Компютърът е оборудван със следните индикатори: Индикатор Захранване 1 Заряд Вградена MOTION EYE камера Достъп до медии Оптично дисково устройство Дисково устройство Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функции Свети в зелено, когато компютърът е включен, мига бавно в оранжево, докато компютърът е в режим на заспиване, и се изключва, когато компютърът е изключен или е в режим на хибернация. Свети, докато батерията се зарежда. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 21). Свети, когато се използва вградената MOTION EYE камера. Свети, докато се четат или записват данни върху карта с памет. (Не превключвайте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва. Свети, докато устройството чете или записва данни. Когато индикаторът не свети, оптичният диск не се използва. Свети, докато вграденото устройство за съхранение или оптичното дисково устройство чете или записва данни. Не превключвайте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети. Натиснете клавиша Num Lk, за да активирате цифровата клавиатура. Натиснете го още веднъж, за да я деактивирате. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна. Натиснете клавиша Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете клавиша Shift, докато индикаторът свети. Натиснете този клавиш още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock се изключи, нормалното въвеждане се възстановява. Натиснете клавишите Fn+Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock не свети, нормалното превъртане се възстановява. Функциите на клавиша Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми. Свети, когато са разрешени една или повече безжични опции.

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 17 N Свързване на източник на електрозахранване Можете да използвате променливотоков адаптер или акумулаторна батерия за захранване за компютъра. Използване на адаптер за променлив ток ✍ Използвайте предоставения с компютъра променливотоков адаптер. Използване на адаптер за променлив ток 1 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3). 2 Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2). 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (3), в порта DC IN (4) на компютъра. ! Формата на щекера DC In е различна според адаптера за променлив ток. ✍ За да изключите компютъра напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток. Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата. Ако не смятате да използвате компютъра за дълъг период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 95).