Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място. 5 Плъзнете превключвателя LOCK навън, за да закрепите батерията към компютъра. ✍ Когато компютърът е включен директно към променливотоково захранване и има поставена батерия, той използва захранване от мрежата. ! Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за конкретния модел. Ако поставите батерия, която не е оригинална, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Зареждане на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Зареждане на батерията 1 Поставете батерията. 2 Свържете компютъра към захранващ източник с адаптера за променлив ток. Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до максималното ниво, което сте избрали с функциите за зареждане на батерията, индикаторът за зареждане ще се изключи. За избиране на желаното максимално ниво на зареждане вж. Използване на функциите за зареждане на батерията (стр. 23). Състояние на индикатора за зареждане Свети оранжево Мига заедно със зеления индикатор за захранването Мига заедно със оранжевия индикатор за захранването Примигва бързо с оранжева светлина Значение Батерията се зарежда. Батерията е на изчерпване. (Нормален режим) Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване) Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия. ! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.