Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Tchèque

Průvodce předpisy a

Průvodce předpisy a bezpečnostní informace Průvodce předpisy a bezpečnostní informace Informace o počítači VAIO Bezpečnostní informace ❑ Otevření nebo demontáž skříně počítače nebo kteréhokoli příslušenství z jakéhokoli důvodu může způsobit škody, které nejsou kryty zárukou. ❑ Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň. Servisní zásahy smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. ❑ Pokud zařízení umístíte velmi blízko k zařízením vyzařujícím elektromagnetické záření, může docházet ke zkreslení obrazu a zvuku. ❑ Chcete-li zabránit riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte počítač ani žádné příslušenství dešti nebo vlhkosti. ❑ Kabely k modemu nebo telefonu neinstalujte za bouřky. ❑ Telefonní konektory neinstalujte do vlhkých míst, pokud nejsou pro vlhká místa speciálně konstruovány. ❑ Nedotýkejte se neizolovaných telefonních kabelů ani svorek, dokud není telefonní kabel odpojen od telefonní sítě. ❑ Při instalaci nebo úpravách telefonních kabelů postupujte opatrně. ❑ Při bouřce nepoužívejte modem. ❑ V blízkosti místa úniku plynu nehlaste únik plynu pomocí modemu ani telefonu. ❑ Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin, například vody, kávy nebo džusu. ❑ Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. CZ Pozor – při otevření skříně působí viditelné i neviditelné laserové záření třídy 3B. Nevystavujte se působení paprsku. Optická jednotka počítače je klasifikována jako CLASS 1 LASER PRODUCT a splňuje bezpečnostní normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1. Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici společnosti Sony. Nesprávné používání a opravy mohou vést k ohrožení bezpečnosti. 5