Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n112 N Zaobchádzanie s počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne typy brúsnych blokov, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu vášho počítača. Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byť potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnúť ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ nadmernej prašnosti, ❑ vlhkosti alebo dažďu, ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom, ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené, ❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C, ❑ vysokej vlhkosti. Do blízkosti vášho počítača nedávajte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobiť poruchu počítača. Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Počítač nepoužívajte priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po dlhšom čase môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neumiestňujte na pórovité povrchy, napríklad na handry, posteľné plachty, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, ktoré môžu zablokovať jeho vetracie prieduchy. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. V prípade, že dôjde k takémuto rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od prijímača. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy. Nepoužívajte narezané ani poškodené prepojovacie káble. Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte od siete a kontaktujte službu VAIO-Link. Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť sieťový adaptér a vybrať batériu. Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.