Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Sieťovanie n138 N Sieťovanie Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je zapnutý prepínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači. Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ak chcete počítač pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN použitím pásma 5 GHz, skontrolujte, či je na karte WLAN v okne s nastaveniami VAIO Smart Network vybratá možnosť, ktorá povoľuje používať pásmo 5 GHz alebo pásma 2,4 GHz aj 5 GHz. Bezdrôtová komunikácia LAN (norma IEEE 802.11a) využívajúca pásmo 5 GHz je dostupná iba vo vybraných modeloch a predvolene je vypnutá. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na možnosť Zobrazenie stavu siete a sieťových úloh pod položkou Sieť a Internet. 3 Kliknite na možnosť Pripojiť k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod. Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.

Odstraňovanie porúch > Sieťovanie n139 N ❑ Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania. 3 Kliknite na možnosť Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. 4 Vyberte kartu Rozšírené nastavenie. 5 Dvakrát kliknite na položky Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim nízkej spotreby. 6 Pre nastavenie Napájanie z batérie aj Napájanie zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnosť Maximálny výkon.