Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 30 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke. Akcia Ukázanie Popis Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Kliknutie pravým tlačidlom myši Potiahnutie Posúvanie Dvakrát stlačte ľavé tlačidlo. Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí ponuku so skratkami. Posúvajte prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž spodného okraja dotykového panelu (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnúť/zapnúť. Ak chcete zmeniť nastavenia dotykového panelu, použite nástroj VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.

Používanie počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 31 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo S1 Tlačidlá VOL-/VOL+ Vykonáva úlohu, ktorá je tlačidlu predvolene priradená. Predvolené priradenie môžete zmeniť pomocou nástroja VAIO Control Center. Znižuje (–) alebo zvyšuje (+) hlasitosť. Tlačidlo prehrania/pozastavenia Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc * alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení. Tlačidlo zastavenia Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu Tlačidlo AV MODE Zastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc * alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení. Slúži na prehranie predchádzajúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo predchádzajúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku. Slúži na prehranie nasledujúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo nasledujúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku. Spúšťa aplikáciu VAIO Launcher, v ktorej možno vybrať požadovaný softvér. V aplikácii VAIO Launcher môžete zmeniť predvolené možnosti softvéru. Spravíte tak stlačením a podržaním tlačidla AV MODE, čím zobrazíte okno nastavení. * Iba v modeloch s jednotkou na disky Blu-ray Disc. Na prehrávanie použite softvér WinDVD BD.