Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média Memory Stick n 42 N ! Pri vkladaní do zásuvky držte médium Memory Stick tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak médium Memory Stick nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ho do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo médium. Pred použitím média Memory Stick Micro (M2) ho nezabudnite vložiť do redukcie M2 na štandardnú veľkosť alebo M2 na dvojnásobnú veľkosť. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky Memory Stick bez redukcie, možno sa zo zásuvky nebude dať vytiahnuť. Médiá Memory Stick Micro v redukcii M2 na dvojitú veľkosť nemusia správne fungovať, ak sa navyše vložia do redukcie Memory Stick Duo. Ako vybrať médium Memory Stick ! Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte médium Memory Stick. Mohli by ste stratiť údaje. Veľké objemy údajov môžu vyžadovať dlhší čas na načítanie, takže pred vybratím média Memory Stick sa presvedčte, že indikátor nesvieti. 1 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 2 Médium Memory Stick zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Médium Memory Stick sa vysunie. 3 Médium Memory Stick vytiahnite zo zásuvky. ! Médium Memory Stick vždy vyťahujte s citom. V opačnom prípade môže nečakane vyskočiť.

Používanie počítača VAIO > Používanie média Memory Stick n 43 N Formátovanie média Memory Stick Ako formátovať médium Memory Stick Médium Memory Stick bolo naformátované použitím predvoleného výrobného nastavenia a je pripravené na použitie. Ak chcete médium opätovne naformátovať v počítači, postupujte podľa týchto pokynov. ! Pri formátovaní média použite zariadenie, ktoré je určené na formátovanie médií a podporuje médiá Memory Stick. Formátovaním sa z média Memory Stick vymažú všetky údaje. Pred formátovaním média skontrolujte, či neobsahuje cenné dáta. V priebehu formátovania nevyberajte médium Memory Stick zo zásuvky. Mohlo by to spôsobiť poruchu. 1 Médium Memory Stick opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač, čím otvoríte okno Počítač. 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu média Memory Stick a vyberte možnosť Formátovanie. 4 Kliknite na položku Obnoviť predvolené hodnoty zariadenia. ! Veľkosť alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmeniť. Nevyberajte položku NTFS z rozbaľovacej ponuky Súborový systém, pretože by mohlo dôjsť k poruche. ✍ Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v položke Možnosti formátovania zvolíte možnosť Rýchle formátovanie. 5 Kliknite na tlačidlo Štart. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! V závislosti od média Memory Stick môže formátovanie chvíľu trvať.