Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

LICENČNÁ ZMLUVA

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA ÚDAJOV MAPY PRE VIDEOKAMERY (Modely so systémom GPS) LICENCIA NA SOFTVÉR SOFTVÉR je chránený zákonmi na ochranu autorských práv a medzinárodnými dohodami na ochranu autorských práv, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami na ochranu duševného vlastníctva. SOFTVÉR sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie. UDELENIE LICENCIE Táto LICENCIA vám poskytuje (bez výhrad) nasledujúce práva: SOFTVÉR. SOFTVÉR môžete používať na jednej jednotke PRODUKTU. Používanie. SOFTVÉR môžete používať na účely, na ktoré je určený. POPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ Obmedzenia. SOFTVÉR ani žiadnu jeho časť 66 SK PRED POUŽITÍM TOHTO SOFTVÉRU SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCU ZMLUVU. DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto Licenčná zmluva koncového používateľa („LICENCIA“) je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), poskytovateľom licencie na údaje máp, ktoré sú zahrnuté vo vašej videokamere („PRODUKT“). Tieto údaje máp vrátane akýchkoľvek následných aktualizácií alebo inovácií sa v tomto dokumente označujú ako SOFTVÉR. Táto LICENCIA sa týka len SOFTVÉRU. SOFTVÉR môžete používať len v súvislosti so svojím používaním PRODUKTU. Dotknutím sa tlačidla „AGREE“ (Súhlasím) na obrazovke PRODUKTU v súvislosti s touto Licenciou vyjadrujete svoj súhlas s tým, že sa budete riadiť podmienkami tejto LICENCIE. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto LICENCIE, spoločnosť SONY vám neudelí licenciu na SOFTVÉR. V takom prípade SOFTVÉR nebude k dispozícii a nemôžete ho používať. nesmiete žiadnym spôsobom prevádzať ani distribuovať na žiadne iné účely, než sú účely výslovne povolené v tejto LICENCII. SOFTVÉR nesmiete používať so žiadnymi inými produktmi, systémami ani aplikáciami, než je tento PRODUKT. Ak v tejto LICENCII nie je uvedené inak, nesmiete používať a ani tretím stranám nesmiete povoliť používať SOFTVÉR oddelene od PRODUKTU (či už ako celok, alebo po častiach vrátane, nie však výhradne, reprodukcií, výstupov alebo extraktov či iných diel v akejkoľvek forme) na účely prenajímania alebo požičiavania, či už bezplatne, alebo na základe licenčného poplatku. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týchto práv a v takom prípade sa na vás nemusia vzťahovať vyššie uvedené obmedzenia. Obmedzenia týkajúce sa spätnej analýzy, dekompilácie a rozkladania. Nesmiete (i) extrahovať SOFTVÉR z PRODUKTU, (ii) reprodukovať, kopírovať, modifikovať, prenášať ani prekladať SOFTVÉR ako celok alebo po častiach ani vytvárať diela odvodené od SOFTVÉRU ako celku alebo jeho častí, ani (iii) spätne analyzovať, dekompilovať a rozkladať SOFTVÉR akýmikoľvek spôsobmi, či už ako celok, alebo po častiach, na žiadne účely. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týchto práv a v takom prípade sa na vás nemusia vzťahovať vyššie uvedené obmedzenia. Ochranné známky a upozornenia: Nesmiete odstraňovať, pozmeňovať, zakrývať ani deformovať žiadne ochranné známky ani upozornenia o autorských právach v SOFTVÉRI. Údajové súbory. SOFTVÉR môže automaticky vytvárať údajové súbory, ktoré sú určené na používanie so SOFTVÉROM. Všetky takéto údajové súbory sa považujú za súčasť SOFTVÉRU. Prevod SOFTVÉRU. Všetky svoje práva vyplývajúce z tejto LICENCIE môžete natrvalo previesť len v rámci predaja alebo prevodu PRODUKTU za predpokladu, že si neponecháte žiadne kópie SOFTVÉRU, prevediete celý SOFTVÉR (vrátane všetkých kópií (iba ak je ich kopírovanie povolené v odseku „Obmedzenia týkajúce sa spätnej analýzy, dekompilácie a rozkladania“ uvedenom vyššie), súčastí, médií a tlačených materiálov, všetkých verzií a akýchkoľvek inovácií SOFTVÉRU a tejto LICENCIE) a ak príjemca súhlasí so zmluvnými podmienkami tejto LICENCIE. Ukončenie. V prípade nesúladu so zmluvnými podmienkami tejto LICENCIE môže spoločnosť SONY bez ohľadu na akékoľvek iné práva ukončiť platnosť tejto LICENCIE. Ak k tomu dôjde, musíte prestať používať SOFTVÉR a všetky jeho súčasti. Ustanovenia tejto LICENCIE v častiach „AUTORSKÉ PRÁVA“, „VYSOKORIZIKOVÉ ČINNOSTI“, „VYLÚČENIE ZÁRUK NA SOFTVÉR“, „OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI“, „ZÁKAZ EXPORTU“, „ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ“ a „ROZHODUJÚCE PRÁVO A JURISDIKCIA“, odsek „Dôvernosť“ tejto časti a tento odsek zostanú v platnosti aj po uplynutí alebo ukončení platnosti tejto LICENCIE. Dôvernosť. Súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosť informácií zahrnutých v SOFTVÉRI, ktoré nie sú verejne známe, a že nezverejníte tieto informácie iným stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SONY.

AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetkých právnych titulov a autorských práv na SOFTVÉR (vrátane akýchkoľvek údajov máp, záberov, fotografií, animácií, videí, zvukov, hudobných záznamov, textov a „miniaplikácií“ zahrnutých do SOFTVÉRU) a všetkých kópií SOFTVÉRU je spoločnosť SONY, poskytovatelia licencií a dodávatelia spoločnosti SONY a ich príslušné pridružené spoločnosti (takíto poskytovatelia licencií a dodávatelia spoločnosti SONY, ako aj ich príslušné pridružené spoločnosti, sú v ďalších častiach spoločne označovaní ako „poskytovatelia licencií spoločnosti SONY“). Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe tejto LICENCIE, si vyhradzuje spoločnosť SONY alebo poskytovatelia licencií spoločnosti SONY. VYSOKORIZIKOVÉ ČINNOSTI SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie v rizikových prostrediach, v ktorých sa vyžaduje bezchybná prevádzka, ako sú napríklad jadrové zariadenia, navigačné alebo komunikačné zariadenia pre leteckú dopravu, riadenie leteckej dopravy, systémy na záchranu života alebo zbraňové systémy, v ktorých prípadné zlyhanie SOFTVÉRU môže viesť k smrti, poraneniu osôb alebo vážnym fyzickým alebo environmentálnym škodám („Vysokorizikové činnosti“). Spoločnosť SONY, jej pridružené spoločnosti, ich príslušní dodávatelia a poskytovatelia licencií spoločnosti SONY výslovne odmietajú akékoľvek výslovné alebo implicitné záruky vhodnosti na Vysokorizikové činnosti. VYLÚČENIE ZÁRUK NA SOFTVÉR Výslovne potvrdzujete a súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na vlastné riziko. SOFTVÉR sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a bez akýchkoľvek záruk a spoločnosť SONY, jej pridružené spoločnosti, ich príslušní dodávatelia a poskytovatelia licencií spoločnosti SONY (v tejto časti sa spoločnosť SONY, jej pridružené spoločnosti, ich príslušní dodávatelia a poskytovatelia licencií spoločnosti SONY spoločne označujú ako „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ALEBO Z INÝCH DÔVODOV VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ODVODENÝCH ZÁRUK A PODMIENOK KVALITY, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Spoločnosť SONY NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE ZAHRNUTÉ V SOFTVÉRI BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY A ŽE SOFTVÉR BUDE PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENÍ ALEBO BEZ CHÝB. Spoločnosť SONY NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA ANI S VÝSLEDKAMI POUŽÍVANIA SOFTVÉRU Z HĽADISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO Z INÝCH HĽADÍSK. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ODVODENÝCH ZÁRUK. V TAKOM PRÍPADE SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA. Beriete na vedomie, že údaje v SOFTVÉRI môžu obsahovať nepresné alebo neúplné informácie v dôsledku plynutia času, zmeny okolností, použitých prostriedkov a povahy zhromažďovania komplexných geografických údajov, pričom nesprávnosť výsledkov môže spôsobiť akákoľvek z týchto príčin. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI V TEJTO ČASTI SA SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ SPOLOČNOSTI SONY V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNE OZNAČUJÚ AKO „SONY“. SPOLOČNOSŤ SONY SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI, POŽIADAVKAMI ALEBO ŽALOBAMI BEZ OHĽADU NA POVAHU PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY, ZA AKÚKOĽVEK ÚDAJNÚ STRATU ALEBO ŠKODY, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MOHLI VYPLYNÚŤ Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA SOFTVÉRU, ZA AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU, VÝNOSOV, ZMLÚV ALEBO ÚSPOR, ANI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, Z NEDOSTATKOV V SOFTVÉRI ALEBO Z PORUŠENIE TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO SPOROM TÝKAJÚCIM SA ZMLUVY, S OBČIANSKYMI DELIKTAMI, ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY, DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ SONY BOLA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ, S VÝNIMKOU PRÍPADOV HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO SVOJVOĽNÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA SPOLOČNOSTI SONY, SMRTI ALEBO PORANENIA OSÔB A ŠKÔD V DÔSLEDKU CHYBNEJ POVAHY PRODUKTU. V SÚVISLOSTI S PREDCHÁDZAJÚCIMI VYLÚČENIAMI SÚ ÚPLNÉ ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI SONY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA TEJTO LICENCIE V AKOMKOĽVEK PRÍPADE OBMEDZENÉ NA SUMU V SKUTOČNOSTI VYNALOŽENÚ NA KÚPU SOFTVÉRU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁSLEDNÝCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD, A PRETO SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE. 67 SK Iné/Register

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-31(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Sony Cor

 • Page 5 and 6:

  vyberanie batérie alebo sieťovéh

 • Page 7 and 8:

  Obsah Prečítajte si ako prvé.. .

 • Page 9 and 10:

  Súčasti a ovládacie prvky Čísl

 • Page 11 and 12:

  Nasadenie tienidla objektívu Ak c

 • Page 13 and 14:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 15 and 16: Nabíjanie batérie pomocou počít
 • Page 17 and 18: Zapnutie napájania a nastavenie d
 • Page 19 and 20: Nastavenie uhla panela LCD Panel LC
 • Page 21 and 22: Vysunutie pamäťovej karty Otvorte
 • Page 23 and 24: Čas nahrávania, počet fotografi
 • Page 25 and 26: Nahrávanie v zrkadlovom režime Ot
 • Page 27 and 28: Niektoré z vyššie uvedených tla
 • Page 29 and 30: Zložitejšie operácie Nahrávanie
 • Page 31 and 32: Používanie funkcií ručného nas
 • Page 33 and 34: Ak nechcete zaznamenávať informá
 • Page 35 and 36: Používanie vstavaného projektora
 • Page 37 and 38: Úpravy Vykonávanie úprav v kamko
 • Page 39 and 40: Pomer strán 4:3 v kvalite obrazu s
 • Page 41 and 42: Príprava počítača (Windows) Ak
 • Page 43 and 44: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 45 and 46: Prehrávanie záberov v externom me
 • Page 47 and 48: Prispôsobenie kamkordéra Použív
 • Page 49 and 50: Face Face Detection................
 • Page 51 and 52: Remote Ctrl...................... N
 • Page 53 and 54: Kamkordér ešte stále nahráva pr
 • Page 55 and 56: Čas nahrávania videozáznamov/ po
 • Page 57 and 58: V kvalite obrazu so štandardným r
 • Page 59 and 60: V blízkosti silného magnetického
 • Page 61 and 62: VÝSTRAHA Batéria môže pri nespr
 • Page 63 and 64: Technické parametre Systém Formá
 • Page 65: Ochranné známky „Handycam“ a
 • Page 69 and 70: Japonsko Indikátory na obrazovke P
 • Page 71 and 72: Register Čísla 5,1-kanálový pri
 • Page 73 and 74: 73 SK Iné/Register
 • Page 75 and 76: Anmärkning för kunder i de lände
 • Page 77 and 78: Videokamerans och tillbehörens des
 • Page 79 and 80: Innehållsförteckning Läs detta f
 • Page 81 and 82: Delar och reglage Siffrorna inom (
 • Page 83 and 84: När du fäster linsskyddet, anpass
 • Page 85 and 86: Ladda batteriet 1 Stäng av videoka
 • Page 87 and 88: Så här tar du bort batteriet Stä
 • Page 89 and 90: Stänga av kameran Stäng LCD-skär
 • Page 91 and 92: Förbereda inspelningsmediet Inspel
 • Page 93 and 94: Inspelning/uppspelning Inspelning F
 • Page 95 and 96: Skärmindikatorer under inspelning
 • Page 97 and 98: Uppspelning För information om din
 • Page 99 and 100: Spela upp filmer och bilder från M
 • Page 101 and 102: Välja lämplig inställning automa
 • Page 103 and 104: Spela in information om din plats (
 • Page 105 and 106: Använda den inbyggda projektorn Du
 • Page 107 and 108: Redigera Redigera på videokameran
 • Page 109 and 110: Spara filmer och foton med en dator
 • Page 111 and 112: Koppla ifrån videokameran från da
 • Page 113 and 114: Spara bilder på en extern medieenh
 • Page 115 and 116: Anpassa videokameran Använda menye
 • Page 117 and 118:

  Face Face Detection................

 • Page 119 and 120:

  Power Save....................... S

 • Page 121 and 122:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 123 and 124:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 125 and 126:

  Noteringar Inspelningsbar tid kan v

 • Page 127 and 128:

  Nära starka magnetfält eller där

 • Page 129 and 130:

  Om hantering av LCD-skärmen Om

 • Page 131 and 132:

  Bildenhet: 4,6 mm (1/3,91 typ) CMOS

 • Page 133 and 134:

  NAVTEQ och NAVTEQ-kartlogotyperna

 • Page 135 and 136:

  Du förstår uttryckligen att uppgi

 • Page 137 and 138:

  Skärmindikatorer Följande indikat

 • Page 139 and 140:

  Sakregister Symboler 5,1-kanaligt s

 • Page 141 and 142:

  69 SE Övrigt/Sakregister

 • Page 143 and 144:

  produkt overensstemmelse i henhold

 • Page 145 and 146:

  I denne vejledning kaldes DVD-diske

 • Page 147 and 148:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 149 and 150:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 151 and 152:

  Juster objektivhætten, så den pas

 • Page 153 and 154:

  Opladning af batteriet 1 Sluk for v

 • Page 155 and 156:

  Sådan fjernes batteriet Luk LCD-sk

 • Page 157 and 158:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 159 and 160:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 161 and 162:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 163 and 164:

  Skærmindikatorer under optagelse H

 • Page 165 and 166:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 167 and 168:

  Sådan afspilles film og billeder f

 • Page 169 and 170:

  Automatisk valg af den rigtige inds

 • Page 171 and 172:

  Optageoplysninger om din placering

 • Page 173 and 174:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 175 and 176:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 177 and 178:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 179 and 180:

  Sådan kobles videokameraet fra com

 • Page 181 and 182:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 183 and 184:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 185 and 186:

  Face Face Detection................

 • Page 187 and 188:

  Power Save....................... I

 • Page 189 and 190:

  "PlayMemories Home" kan ikke instal

 • Page 191 and 192:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 193 and 194:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 195 and 196:

  I nærheden af kraftige magnetfelte

 • Page 197 and 198:

  ADVARSEL Batteriet kan eksplodere,

 • Page 199 and 200:

  Billedenhed: 4,6 mm (1/3,91 type) C

 • Page 201 and 202:

  SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-

 • Page 203 and 204:

  LOVVALG OG JURISDIKTION Denne LICEN

 • Page 205 and 206:

  Midten Indikator Destination (47) I

 • Page 207 and 208:

  V VBR..............................

 • Page 209 and 210:

  lainsäädännön vaatimustenmukais

 • Page 211 and 212:

  Videokameran ja varusteiden muotoil

 • Page 213 and 214:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 215 and 216:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 217 and 218:

  Kun kiinnität linssin suojusta, ko

 • Page 219 and 220:

  Akun lataaminen 1 Sammuta videokame

 • Page 221 and 222:

  Akun irrottaminen Sulje LCD-näytt

 • Page 223 and 224:

  Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy

 • Page 225 and 226:

  Tallennusvälineen valmistelu Käyt

 • Page 227 and 228:

  Tallennus/toisto Tallennus Lisätie

 • Page 229 and 230:

  Näytön ilmaisimet tallennuksen ai

 • Page 231 and 232:

  Toisto Lisätietoja videokameran ma

 • Page 233 and 234:

  Videoiden ja valokuvien toistaminen

 • Page 235 and 236:

  Kuvaustilanteeseen sopivan asetukse

 • Page 237 and 238:

  Paikkatietojen tallentaminen (Malli

 • Page 239 and 240:

  Sisäisen projektorin käyttö Voit

 • Page 241 and 242:

  Muokkaaminen Muokkaaminen videokame

 • Page 243 and 244:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 245 and 246:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 247 and 248:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 249 and 250:

  Jos videokamera ei tunnista ulkoist

 • Page 251 and 252:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 253 and 254:

  Edit/Copy Delete...................

 • Page 255 and 256:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 257 and 258:

  E:: Suorita vaiheet kohdasta etee

 • Page 259 and 260:

  MP4 tunteina (h) ja minuutteina (mi

 • Page 261 and 262:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 263 and 264:

  Kun videokamera on kytketty tietoko

 • Page 265 and 266:

  Tekniset tiedot Miten videokameran

 • Page 267 and 268:

  Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

 • Page 269 and 270:

  toimenpiteet) vuokraus- tai liisaus

 • Page 271 and 272:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 273 and 274:

  [Closer Voice]-asetus on [Off] (46)

 • Page 275 and 276:

  V Vakiovarusteet...................

 • Page 277 and 278:

  Notă pentru clienţii din ţările

 • Page 279 and 280:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 281 and 282:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 283 and 284:

  Editare Editarea cu camera video. .

 • Page 285 and 286:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 287 and 288:

  Aliniaţi corect parasolarul cu cam

 • Page 289 and 290:

  Încărcarea acumulatorului 1 Opri

 • Page 291 and 292:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 293 and 294:

  Pentru a opri alimentarea Închide

 • Page 295 and 296:

  Pregătirea suportului de înregist

 • Page 297 and 298:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 299 and 300:

  Indicatori de ecran în timpul înr

 • Page 301 and 302:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 303 and 304:

  Pentru a reda filme şi fotografii

 • Page 305 and 306:

  Selectarea automată a setării pot

 • Page 307 and 308:

  Înregistrarea informaţiilor privi

 • Page 309 and 310:

  Utilizarea proiectorului încorpora

 • Page 311 and 312:

  Editare Editarea cu camera video Pe

 • Page 313 and 314:

  Despre data şi ora înregistrării

 • Page 315 and 316:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 317 and 318:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 319 and 320:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 321 and 322:

  Filme cu o calitate a imaginii de

 • Page 323 and 324:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 325 and 326:

  Editare/Copiere Şterge............

 • Page 327 and 328:

  Altele/Index Depanare Pentru inform

 • Page 329 and 330:

  E:: Urmaţi paşii de la de la pa

 • Page 331 and 332:

  Mod de înregistrare [Calitate ridi

 • Page 333 and 334:

  Despre manevrarea camerei video FX:

 • Page 335 and 336:

  Când camera video este conectată

 • Page 337 and 338:

  Specificaţii Despre încărcarea b

 • Page 339 and 340:

  Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C

 • Page 341 and 342:

  nu a fost specificat altfel în ace

 • Page 343 and 344:

  Austria Bundesamt für Eich- und V

 • Page 345 and 346:

  [Voce mai apropiată] setat la [Dez

 • Page 347:

  U USB..............................