Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

OPREZ Baterija Ako se

OPREZ Baterija Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske opekotine. Pridržavajte se sledeih mera opreza. Nemojte rastavljati bateriju. Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima ekia, ispuštati na tlo ili stajati na nju. Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratak spoj njenih kontakata. Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu. Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru. Nemojte rukovati ošteenim baterijama ili litijum-jonskim baterijama koje su procurele. Bateriju punite iskljuivo originalnim punjaem kompanije Sony ili ureajem koji služi za punjenje baterija. Držite bateriju van domašaja male dece. Bateriju držite suvom. Zamenite bateriju iskljuivo istom ili ekvivalentnom koju preporuuje kompanija Sony. Odložite isluženu bateriju odmah, u skladu sa uputstvima u nastavku. Zamenite bateriju iskljuivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doi do požara ili povreda. Mrežni adapter Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je izmeu zida i nameštaja. Pri upotrebi mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utinicu. Odmah otkaite adapter iz zidne utinice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi. ak i dok je kamkorder iskljuen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter ukljuen u zidnu utinicu. Napomena o mrežnom kablu (kablu napajanja) Mrežni kabl je dizajniran za upotrebu samo sa ovim modelom kamkordera i ne sme se koristiti sa drugom elektri nom opremom. Prevelika jaina zvuka iz slušalica može izazvati gubitak sluha. 6

ZA KORISNIKE U EVROPI Ovim Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder HDR-PJ650VE/ PJ660VE usklaen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama preporuke 1999/5/EC. Za detalje posetite sledei URL: http://www.compliance.sony.de/ Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU preporuke Proizvoa ovog ureaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu. Ovaj proizvod je ispitan i potvrena je usklaenost sa odrednicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraih od 3 m. Pažnja Elektromagnetno polje na odreenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk ovog ureaja. Napomena Ako statiki elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuju prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili otkaite i ponovo povežite komunikacioni kabl (USB, i sl.). 7