Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Néerlandais

LICENTIEOVEREEN- KOMST

LICENTIEOVEREEN- KOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR KAARTGEGE- VENS VOOR VIDEO- CAMERA/RECORDER- PRODUCTEN (Modellen met GPS) SOFTWARE-LICENTIE De SOFTWARE wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale verdragen over het auteursrecht, evenals door andere wetten op en verdragen over intellectuele eigendom. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. VERLENING VAN LICENTIE Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten op een niet-exclusieve basis: SOFTWARE. U mag de SOFTWARE gebruiken op één exemplaar van het PRODUCT. Gebruik. U mag de SOFTWARE voor uw eigen toepassing gebruiken. 66 NL LEES VOORAL DE VOLGENDE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT. BELANGRIJK-AANDACHTIG LEZEN: Deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker ("LICENTIE") is een juridische overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"), de licentiegever van de kaartgegevens die zijn opgenomen in uw videocamera/recorder-product ("PRODUCT"). Dergelijke kaartgegevens, inclusief daaropvolgende updates/upgrades, worden hierna de SOFTWARE genoemd. Deze LICENTIE geldt alleen voor de SOFTWARE. U mag de SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met uw gebruik van het PRODUCT. Wanneer u de knop "AKKOORD" die op het scherm van het PRODUCT verschijnt in verband met deze Licentie, aanraakt, stemt u ermee in gebonden te zijn door de voorwaarden van deze LICENTIE. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze LICENTIE, is SONY niet bereid u een licentie voor deze SOFTWARE te verlenen. In een dergelijk geval is de SOFTWARE niet beschikbaar en mag u de SOFTWARE niet gebruiken. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN Beperkingen. U mag geen enkel deel van de SOFTWARE in welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, overdragen of distribueren, behalve in overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming die in deze LICENTIE wordt gegeven. U mag de SOFTWARE niet in combinatie met andere producten, systemen of applicaties dan in combinatie met het PRODUCT gebruiken. Behalve als anders wordt bepaald in deze LICENTIE, mag u de SOFTWARE niet gebruiken en niet een derde toestaan de software te gebruiken, gescheiden van het PRODUCT (geheel of gedeeltelijk, inclusief, maar niet uitsluitend, reproducties, uittreksels of resultaten of andere uitkomsten ervan in welke vorm dan ook) voor het doel van verhuur, al dan niet tegen een licentievergoeding. Sommige rechtsgebieden staan de beperkingen van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zullen de hierboven genoemde beperkingen misschien niet op u van toepassing zijn. Beperking ten aanzien van Omkeren van het ontwikkelingsproces, decompileren en disassembleren. U mag niet (i) de SOFTWARE extraheren uit het PRODUCT, (ii) afgeleide werken van de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren, modificeren, porteren, vertalen of creëren, of (iii) het ontwikkelingsproces van de SOFTWARE omkeren, de SOFTWARE decompileren, disassembleren, met welke middelen dan ook, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook. Sommige rechtsgebieden staan de beperking van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zal de hierboven genoemde beperking misschien niet op u van toepassing zijn. Handelsmerken en kennisgevingen: U mag niet welke handelsmerken of kennisgevingen van auteursrechten dan ook die op de SOFTWARE staan, verwijderen, wijzigen, bedekken of onleesbaar maken. Gegevensbestanden. De SOFTWARE zal mogelijk gegevensbestanden aanmaken voor gebruik met de SOFTWARE. Alle dergelijke gegevensbestanden zullen worden beschouwd onderdeel van de SOFTWARE te zijn. SOFTWARE-overdracht. U mag alleen permanent al uw rechten krachtens deze LICENTIE overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van het PRODUCT, mits u geen kopieën van de SOFTWARE behoudt, de gehele SOFTWARE (inclusief alle kopieën (alleen indien toegestaan te kopiëren krachtens de paragraaf "Beperking ten aanzien van het omkeren van de ontwikkeling, decompileren en disassembleren" hierboven), samenstellende componenten, de media en geprinte materialen, alle versies en eventuele upgrades van de SOFTWARE en deze LICENTIE) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden en condities van deze LICENTIE.

Beëindiging. Met behoud van eventuele andere rechten mag SONY deze LICENTIE beëindigen als u nalaat te voldoen aan de voorwaarden en condities van deze LICENTIE. In een dergelijk geval moet u stoppen met het gebruiken van de SOFTWARE en alle samenstellende delen ervan. De bepalingen van de paragrafen van deze LICENTIE "AUTEURSRECHT", "ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN", "UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE", "BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID", "VERBOD OP EXPORT", "DEELBAARHEID" en "GELDENDE WETGEVING EN JURISDICTIE", de paragraaf "Vertrouwelijkheid" en deze paragraaf zullen van kracht blijven na het verstrijken of het beëindigen van deze LICENTIE. Vertrouwelijkheid. U stemt ermee in informatie in de SOFTWARE die niet openbaar is, vertrouwelijk te houden voor uzelf, en dergelijke informatie niet openbaar te maken aan anderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SONY. AUTEURSRECHT Iedere titel en elk auteursrecht op de SOFTWARE (inclusief, maar niet uitsluitend, eventuele kaartgegevens, afbeeldingen, foto’s, animatie, video, audio, muziek, tekst en "applets", die onderdeel uitmaken van de SOFTWARE), en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van SONY, licentiehouders en leveranciers aan SONY en hun respectievelijke gelieerde bedrijven (dergelijke licentiehouders en leveranciers aan SONY, samen met hun respectievelijke gelieerde bedrijven, worden hierna collectief "licentiehouders van SONY" genoemd). Alle rechten die niet specifiek worden verleend krachtens deze LICENTIE zijn voorbehouden aan SONY of licentiehouders van SONY. ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN De SOFTWARE is niet foutproef en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen waarin faalveilige prestaties worden vereist, zoals bij de bedrijfsvoering in nucleaire voorzieningen, navigatie van vliegverkeer of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, apparatuur voor directe ondersteuning van leven of wapensystemen, waarin het falen van de SOFTWARE zou kunnen leiden tot ongevallen met dodelijke afloop, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("Zeer Risicovolle Activiteiten"). SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en licentiehouders van SONY wijzen specifiek iedere expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor Zeer Risicovolle Activiteiten af. UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE U erkent uitdrukkelijk en stemt er uitdrukkelijk mee in dat gebruik van de SOFTWARE uitsluitend voor uw risico is. De SOFTWARE wordt geleverd "ALS ZODANIG" en zonder garantie van welke aard dan ook en SONY, gelieerde bedrijven en hun respectievelijke leveranciers en licentiehouders van SONY (in deze paragraaf zullen SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en licentiehouders van SONY collectief "SONY" worden genoemd) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN CONDITIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, DIE VOORTKOMEN UIT WETGEVING OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES VAN KWALITEIT, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OMVAT IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKING OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN. SONY GARANDEERT NIET EN DOET GEEN TOEZEGGINGEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TEN AANZIEN VAN DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS ERVAN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, IN DERGELIJKE GEVALLEN ZIJN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP U. U begrijpt uitdrukkelijk dat de gegevens in de SOFTWARE onnauwkeurige of onvolledige informatie kunnen bevatten, als gevolg van het verstrijken van tijd, wijzigende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van allesomvattende geografische gegevens, die alle kunnen leiden tot onjuiste resultaten. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SONY, GELIEERDE BEDRIJVEN, HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VAN SONY COLLECTIEF "SONY" GENOEMD, VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. SONY ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN VORDERING, EIS OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN VORDERING, EIS OF ACTIE, WAARIN WORDT BEWEERD DAT EEN VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, IS GELEDEN, DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE SOFTWARE; EN OOK NIET VOOR EEN VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF GELDEN, NOCH ENIG ANDER DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID 67 NL Overig/Index

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-11(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  POUR LES CLIENTS EN EUROPE Par la p

 • Page 5 and 6:

  Pour obtenir des informations sur v

 • Page 7 and 8:

  Comment utiliser ce manuel Dans ce

 • Page 9 and 10:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 11 and 12:

  Pièces et commandes Les numéros e

 • Page 13 and 14:

  Pour fixer le pare-soleil Vous ne

 • Page 15 and 16:

  Préparation Éléments fournis Les

 • Page 17 and 18:

  Charger la batterie en utilisant vo

 • Page 19 and 20:

  Mise sous tension et réglage de la

 • Page 21 and 22:

  Réglage de l’angle du panneau LC

 • Page 23 and 24:

  Ejection de la carte mémoire Ouvre

 • Page 25 and 26:

  Durée d’enregistrement, nombre d

 • Page 27 and 28:

  Enregistrement en mode miroir Ouvre

 • Page 29 and 30:

  Certaines touches décrites ci-dess

 • Page 31 and 32:

  Opérations avancées Enregistremen

 • Page 33 and 34:

  1 2 Sélectionnez [Qualité image/

 • Page 35 and 36:

  Si vous ne souhaitez pas enregistre

 • Page 37 and 38:

  Utilisation du projecteur intégré

 • Page 39 and 40:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 41 and 42:

  À propos de la date et de l’heur

 • Page 43 and 44:

  Préparation d’un ordinateur (Win

 • Page 45 and 46:

  Démarrage du logiciel « PlayMemor

 • Page 47 and 48:

  Sauvegarde d’images sur un périp

 • Page 49 and 50:

  Pour obtenir plus d’informations

 • Page 51 and 52:

  Liste des options des menus Mode pr

 • Page 53 and 54:

  x.v.Color..........................

 • Page 55 and 56:

  Divers/Index Dépannage Pour obteni

 • Page 57 and 58:

  C:13: / C:32: Retirez la source d

 • Page 59 and 60:

  Mode d’enregistrement [Qualité

 • Page 61 and 62:

  Qualité d’image standard (STD) :

 • Page 63 and 64:

  Ne laissez pas le caméscope connec

 • Page 65 and 66:

  lorsque vous utilisez le caméscope

 • Page 67 and 68:

  Multi/micro connecteur USB* * Prend

 • Page 69 and 70:

  CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR

 • Page 71 and 72:

  DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIF

 • Page 73 and 74:

  Indications à l’écran Les indic

 • Page 75 and 76:

  Index A Afficher les options sur l

 • Page 77 and 78:

  77 FR Divers/Index

 • Page 79 and 80:

  FÜR KUNDEN IN EUROPA Hiermit erkl

 • Page 81 and 82:

  Verwendungshinweise Vermeiden Sie

 • Page 83 and 84:

  Zur Verwendung dieses Handbuchs In

 • Page 85 and 86:

  Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder.

 • Page 87 and 88:

  Teile und Bedienelemente Auf den in

 • Page 89 and 90:

  Akkulösehebel BATT (18) Anbringen

 • Page 91 and 92:

  Vorbereitungen Mitgelieferte Teile

 • Page 93 and 94:

  Laden des Akkus über einen Compute

 • Page 95 and 96:

  Einschalten des Geräts und Einstel

 • Page 97 and 98:

  Wenn Sie für die Aufnahme nur den

 • Page 99 and 100:

  Auswerfen der Speicherkarte Öffnen

 • Page 101 and 102:

  Aufnahmedauer, Anzahl der aufnehmba

 • Page 103 and 104:

  Aufnehmen im Spiegelmodus Klappen S

 • Page 105 and 106:

  Lautstärke / Vorheriges/Nächstes

 • Page 107 and 108:

  Erweiterte Funktionen Aufnehmen von

 • Page 109 and 110:

  Auswählen des Aufnahmeformats für

 • Page 111 and 112:

  Wenn Sie keine Aufzeichnung der Pos

 • Page 113 and 114:

  Verwenden des eingebauten Projektor

 • Page 115 and 116:

  Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder

 • Page 117 and 118:

  High Definition-Bildqualität (HD)

 • Page 119 and 120:

  Vorbereitung des Computers (Windows

 • Page 121 and 122:

  Starten der Software „PlayMemorie

 • Page 123 and 124:

  Speichern von Bildern auf einer ext

 • Page 125 and 126:

  Die Bedienung kann nicht bei allen

 • Page 127 and 128:

  Menülisten Aufnahme-Modus Film....

 • Page 129 and 130:

  Wiederg.-Funktion Ereignis-Ansicht.

 • Page 131 and 132:

  Sonstiges/Index Fehlersuche Informa

 • Page 133 and 134:

  C:13: / C:32: Trennen Sie den Camc

 • Page 135 and 136:

  MP4 in h (Stunden) und min (Minuten

 • Page 137 and 138:

  HQ: ca. 9 Mbps (Durchschnitt) 1.440

 • Page 139 and 140:

  Hinweise zum Laden über das USB- K

 • Page 141 and 142:

  Vermeiden Sie Folgendes, um das Geh

 • Page 143 and 144:

  Multi/Micro-USB-Buchse* * Unterstü

 • Page 145 and 146:

  ENDBENUTZER-LI- ZENZVEREINBARUNG ZU

 • Page 147 and 148:

  TOD ODER VERLETZUNG UND BEI SCHÄDE

 • Page 149 and 150:

  Bildschirmanzeigen Die folgenden An

 • Page 151 and 152:

  Index Numerische Einträge 5,1-Kana

 • Page 153 and 154:

  77 DE Sonstiges/Index

 • Page 155 and 156:

  Kennisgeving voor klanten in de lan

 • Page 157 and 158:

  Raadpleeg de volgende pagina voor i

 • Page 159 and 160:

  Werken met deze handleiding In deze

 • Page 161 and 162:

  Bewerken Bewerken op uw camcorder .

 • Page 163 and 164:

  Toegangslampje geheugenkaart (20) A

 • Page 165 and 166:

  Aan de slag Geleverde items De cijf

 • Page 167 and 168: De accu opladen met uw computer Sch
 • Page 169 and 170: Het toestel inschakelen en de datum
 • Page 171 and 172: De hoek van het LCD-scherm aanpasse
 • Page 173 and 174: De geheugenkaart uitwerpen Open het
 • Page 175 and 176: Opnameduur, aantal foto’s dat kan
 • Page 177 and 178: Opnemen in Spiegelstand Open het LC
 • Page 179 and 180: Welke van de hiervoor beschreven kn
 • Page 181 and 182: Geavanceerde bediening Beelden opne
 • Page 183 and 184: Gebruik van handmatige regeling STD
 • Page 185 and 186: Beelden weergeven op een televisies
 • Page 187 and 188: 4 Pas de scherpstelling van het gep
 • Page 189 and 190: Bewerken Bewerken op uw camcorder R
 • Page 191 and 192: Opmerkingen U kunt vastgelegde beel
 • Page 193 and 194: Een computer voorbereiden (Windows)
 • Page 195 and 196: De software "PlayMemories Home" sta
 • Page 197 and 198: Beelden opslaan op externe media in
 • Page 199 and 200: Uw camcorder aanpassen Menu’s geb
 • Page 201 and 202: Gezicht Gezichtsherkenning..... Nee
 • Page 203 and 204: Kalibratie.........................
 • Page 205 and 206: Het beeld dat u zojuist hebt opgeno
 • Page 207 and 208: Opnameduur van films/aantal foto’
 • Page 209 and 210: Opmerkingen De opnameduur kan versc
 • Page 211 and 212: In de buurt van sterk magnetische v
 • Page 213 and 214: WAARSCHUWING De batterij kan ontplo
 • Page 215 and 216: Technische gegevens Systeem Signaal
 • Page 217: Informatie over handelsmerken "Han
 • Page 221 and 222: Canada This data includes informati
 • Page 223 and 224: [Stem dichterbij] ingesteld op [Uit
 • Page 225 and 226: W Waarschuwingen...................
 • Page 227 and 228: equisiti essenziali ed alle altre d
 • Page 229 and 230: Note sull’uso Non effettuare alc
 • Page 231 and 232: Come utilizzare il manuale Nel pres
 • Page 233 and 234: Modifica Modifica sulla videocamera
 • Page 235 and 236: Parti e controlli I numeri in paren
 • Page 237 and 238: Per montare il paraluce È possi
 • Page 239 and 240: Operazioni preliminari Accessori in
 • Page 241 and 242: Carica della batteria utilizzando i
 • Page 243 and 244: Accensione dell’apparecchio e imp
 • Page 245 and 246: Per regolare l’angolazione del pa
 • Page 247 and 248: Per espellere la scheda di memoria
 • Page 249 and 250: Tempo di registrazione, numero di f
 • Page 251 and 252: Per registrare in modo specchio Apr
 • Page 253 and 254: A seconda dell’immagine in corso
 • Page 255 and 256: Operazioni avanzate Registrazione d
 • Page 257 and 258: Uso delle funzioni di regolazioni m
 • Page 259 and 260: Utilizzare la funzione GPS all’ap
 • Page 261 and 262: Uso del proiettore incorporato È p
 • Page 263 and 264: Modifica Modifica sulla videocamera
 • Page 265 and 266: Rapporto di formato 4:3 con qualit
 • Page 267 and 268: Preparazione di un computer (Window
 • Page 269 and 270:

  Avvio del software “PlayMemories

 • Page 271 and 272:

  Copia delle informazioni su data e

 • Page 273 and 274:

  Se si desidera copiare immagini che

 • Page 275 and 276:

  Elenchi dei menu Modo Ripresa Filma

 • Page 277 and 278:

  Funz. Riproduzione Visione evento..

 • Page 279 and 280:

  Altro/Indice analitico Risoluzione

 • Page 281 and 282:

  C:13: / C:32: Scollegare la fonte

 • Page 283 and 284:

  Modo di registrazione [Alta qualit

 • Page 285 and 286:

  FX: massimo 24 Mbps 1.920 1.080 pi

 • Page 287 and 288:

  Non danneggiare il cavo di alimenta

 • Page 289 and 290:

  Schermo LCD Non applicare una pr

 • Page 291 and 292:

  Sensore di immagine: Sensore CMOS d

 • Page 293 and 294:

  Facebook e il logo “f ” sono ma

 • Page 295 and 296:

  ESENTE DA ERRORI. SONY NON FORNISCE

 • Page 297 and 298:

  Indicatori sullo schermo I seguenti

 • Page 299 and 300:

  Indice A F N Accensione............

 • Page 301 and 302:

  77 IT Altro/Indice analitico

 • Page 303 and 304:

  Nota para os clientes nos países q

 • Page 305 and 306:

  ejetar o cartão de memória com o

 • Page 307 and 308:

  Como utilizar este manual Neste man

 • Page 309 and 310:

  Editar Editar na câmara de vídeo.

 • Page 311 and 312:

  Indicador luminoso de acesso ao car

 • Page 313 and 314:

  Botão DISPLAY (24) Transmissor B

 • Page 315 and 316:

  Carregar a bateria 1 Desligue a câ

 • Page 317 and 318:

  Para retirar a bateria Feche o ecr

 • Page 319 and 320:

  Alterar a definição de idioma Pod

 • Page 321 and 322:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 323 and 324:

  Gravar/Reproduzir Gravar Para infor

 • Page 325 and 326:

  Indicadores no ecrã durante a grav

 • Page 327 and 328:

  Reproduzir Para informações sobre

 • Page 329 and 330:

  Reproduzir filmes e fotografias a p

 • Page 331 and 332:

  Os sorrisos podem não ser detetado

 • Page 333 and 334:

  Gravar informações da sua localiz

 • Page 335 and 336:

  Se o televisor for mono (quando o t

 • Page 337 and 338:

  Certifique-se de que não toca na o

 • Page 339 and 340:

  1 Dividir um filme Selecione [Divi

 • Page 341 and 342:

  Guardar filmes e fotografias com um

 • Page 343 and 344:

  Caso já tenha o software “PMB (P

 • Page 345 and 346:

  Guardar imagens num dispositivo ext

 • Page 347 and 348:

  Para reproduzir imagens do disposit

 • Page 349 and 350:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 351 and 352:

  Luz de Fundo Auto........ Ajusta au

 • Page 353 and 354:

  Language Setting.......... Define o

 • Page 355 and 356:

  O suporte de gravação está cheio

 • Page 357 and 358:

  Tempo de gravação de filmes/núme

 • Page 359 and 360:

  Qualidade de imagem de definição

 • Page 361 and 362:

  Próximo de campos magnéticos fort

 • Page 363 and 364:

  Limpar o corpo e a objetiva do proj

 • Page 365 and 366:

  Especificações Sistema Formato do

 • Page 367 and 368:

  Sobre marcas comerciais “Handyca

 • Page 369 and 370:

  Confidencialidade. Concorda em mant

 • Page 371 and 372:

  Indicadores no ecrã Japão Os indi

 • Page 373 and 374:

  Índice A Anel redutor.............