Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

UMOWA LICENCYJNA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA DANYCH MAP DLA KAMER WIDEO (Modele z funkcją GPS) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPISYWANEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ. WAŻNE - NALEŻY CZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („LICENCJA”) to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem a firmą Sony Corporation („SONY”), udzielającą licencji na dane map znajdujące się w posiadanej kamerze wideo („PRODUKCIE”). Wspomniane dane map wraz z kolejnymi aktualizacjami/modernizacjami określane są tutaj mianem OPROGRAMOWANIA. LICENCJA obejmuje wyłącznie OPROGRAMOWANIE. Z OPROGRAMOWANIA można korzystać tylko w połączeniu z użytkowaniem PRODUKTU. Dotknięciem przycisku „ZGODA” wyświetlanym na ekranie PRODUKTU w kontekście tej Licencji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej LICENCJI. Firma SONY nie udziela licencji na OPROGRAMOWANIE użytkownikowi, który nie zgadza się ze wspomnianymi warunkami niniejszej LICENCJI. W takim przypadku OPROGRAMOWANIE nie będzie dostępne i użytkownik nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE nie jest sprzedawane, lecz udzielana jest na nie licencja. UDZIELANIE LICENCJI W ramach LICENCJI użytkownik nabywa następujących praw na zasadzie niewyłącznej: OPROGRAMOWANIE. Z OPROGRAMOWANIA wolno korzystać tylko na jednym egzemplarzu PRODUKTU. Użytkowanie. Z OPROGRAMOWANIA wolno korzystać tylko na własny użytek. 68 PL OPIS POZOSTAŁYCH PRAW I OGRANICZEŃ Restrykcje. Użytkownikowi nie wolno przekazywać ani rozpowszechniać żadnego fragmentu OPROGRAMOWANIA w jakiejkolwiek postaci do innych celów niż te, na które w sposób wyraźny zezwala niniejsza LICENCJA. OPROGRAMOWANIA nie wolno wykorzystywać na innych produktach, w innych systemach lub do innych zastosowań, za wyjątkiem PRODUKTU. Za wyjątkiem sytuacji wspomnianych w niniejszej LICENCJI, użytkownikowi nie wolno używać, ani zezwalać stronom trzecim na używanie OPROGRAMOWANIA niezależnie od PRODUKTU (między innymi, ale nie tylko, nie wolno go w całości lub w części powielać, wysyłać lub wyodrębniać w jakiejkolwiek postaci), w formie najmu lub leasingu z opłatą licencyjną lub bez niej. Niektóre przepisy prawa nie zezwalają na wprowadzanie restrykcji w odniesieniu do wspomnianych praw. W takim przypadku powyższe restrykcje nie mają zastosowania. Ograniczenie dotyczące stosowania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Nie wolno (i) wyodrębniać OPROGRAMOWANIA z PRODUKTU, (ii) powielać go, kopiować, wysyłać do portu, tłumaczyć lub tworzyć pochodnych materiałów z całości lub części OPROGRAMOWANIA, ani (iii) nie wolno w jakikolwiek sposób stosować do dowolnych celów inżynierii wstecznej, dekompilacji, bądź dezasemblacji w odniesieniu do całości lub do części OPROGRAMOWANIA. Niektóre przepisy prawa nie zezwalają na wprowadzanie ograniczeń wspomnianych praw. W takim przypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania. Znaki towarowe i noty: Nie wolno usuwać, zmieniać, zakrywać, ani niszczyć znaków towarowych lub not dotyczących praw autorskich występujących w opisywanym OPROGRAMOWANIU. Pliki z danymi. Z poziomu OPROGRAMOWANIA mogą być automatycznie tworzone pliki z danymi wykorzystywane przez opisywane OPROGRAMOWANIE. Wszelkie wspomniane pliki z danymi będą traktowane jako część OPROGRAMOWANIA. Przekazywanie OPROGRAMOWANIA. Wszelkie prawa udzielone na mocy niniejszej LICENCJI można trwale przenieść tylko w wyniku transakcji sprzedaży lub przekazania PRODUKTU, pod warunkiem że nie zachowa się żadnych kopii i przekaże się całe OPROGRAMOWANIE (w tym wszystkie kopie (o ile na kopiowanie zezwala powyższe „Ograniczenie dotyczące stosowania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji”), elementy składowe, nośniki i materiały drukowane, wszystkie wersje i wszelkie uaktualnienia OPROGRAMOWANIA wraz z niniejszą licencją) innemu podmiotowi, a podmiot ten zaakceptuje warunki niniejszej LICENCJI. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw firma SONY może zerwać

niniejszą LICENCJĘ, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegać warunków i postanowień niniejszej LICENCJI. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z OPROGRAMOWANIA i z wszelkich jego elementów składowych. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej LICENCJI nadal w mocy pozostają postanowienia następujących sekcji LICENCJI: „PRAWA AUTORSKIE”, „WARUNKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA”, „WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE”, „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI”, „ZAKAZ EKSPORTU”, „KLAUZULA SALWATORYJNA” i „OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA”, ustęp „Poufność” niniejszej sekcji oraz bieżący ustęp. Poufność. Użytkownik zgadza się zachować poufność informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU, które nie są powszechnie znane, i zobowiązuje się do nieujawniania tych informacji innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONY. PRAWA AUTORSKIE Wszelkie tytuły w OPROGRAMOWANIU i prawa autorskie do niego (z uwzględnieniem, ale nie tylko, danych map, obrazów, zdjęć, animacji, materiałów wideo, nagrań audio, muzyki, tekstu i „apletów” zawartych w OPROGRAMOWANIU) oraz wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA stanowią własność SONY, licencjodawców i dostawców firmy SONY oraz ich odpowiednich oddziałów (wspomniani licencjodawcy i dostawcy firmy SONY wraz z ich odpowiednimi oddziałami są dalej wspólnie określani mianem Licencjodawców „SONY”). Wszelkie prawa, które nie zostały specjalnie przyznane w ramach niniejszej LICENCJI, są zastrzeżone przez SONY lub licencjodawców SONY. WARUNKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na błędy i nie zostało opracowane, wyprodukowane, ani nie jest przeznaczone do użytkowania w warunkach niebezpiecznych, w których wymagane jest bezawaryjne działanie, np. w obiektach nuklearnych, w nawigacji lotniczej lub lotniczych systemach łączności, w kontroli ruchu lotniczego, urządzeniach bezpośredniego podtrzymania funkcji życiowych i systemach wojskowych, w przypadku których usterka OPROGRAMOWANIA może prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych szkód fizycznych lub zagrożeń dla środowiska („Warunki podwyższonego ryzyka”). Firma SONY, jej oddziały, ich odpowiedni dostawcy oraz Licencjodawcy SONY nie udzielają żadnych wyraźnych bądź domniemanych gwarancji przydatności do zastosowań w warunkach podwyższonego ryzyka. WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że używa OPROGRAMOWANIA na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez żadnych gwarancji. Firma SONY, jej oddziały, jej i ich odpowiedni dostawcy oraz Licencjodawcy SONY (w tej sekcji firma SONY, jej oddziały, ich odpowiedni dostawcy oraz Licencjodawcy SONY będą określani wspólnie mianem „SONY”) NIE UDZIELAJĄ NINIEJSZYM ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA I NIE TYLKO, W TYM M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I DO OKREŚLONYCH CELÓW. FIRMA SONY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE SIĘ ZAWIESZAĆ I BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE. PONADTO FIRMA SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LUB WYNIKÓW STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITP. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ. Użytkownik jest świadomy tego, że dane zawarte w OPROGRAMOWANIU mogą zawierać niedokładne lub niekompletne informacje w związku z upływem czasu, zmieniającymi się okolicznościami, wykorzystanymi źródłami oraz naturą procesu zbierania kompleksowych danych geograficznych, i każdy z wymienionych czynników może prowadzić do nieprawidłowych wyników. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ SEKCJI FIRMA SONY, JEJ ODDZIAŁY, JEJ I ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY ORAZ LICENCJODAWCY SONY BĘDĄ WSPÓLNIE OKREŚLANI MIANEM „SONY” W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. FIRMA SONY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK SKARG, ROSZCZEŃ LUB POZWÓW, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PRZYCZYNY WSPOMNIANYCH SKARG, ROSZCZEŃ LUB POZWÓW Z ZARZUTEM STRATY LUB SZKÓD BEZPOŚREDNICH BĄDŹ POŚREDNICH, KTÓRE MOGŁY WYNIKNĄĆ Z UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA OPROGRAMOWANIA, ANI W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, WYNAGRODZENIA, UMÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, BĄDŹ TEŻ JAKICHKOLWIEK 69 PL Pozostałe informacje/Indeks