Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

INNYCH BEZPOŚREDNICH,

INNYCH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD WYNIKŁYCH Z UŻYTKOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, JAKICHKOLWIEK WAD OPROGRAMOWANIA, BĄDŹ TEŻ Z NARUSZENIA ZASAD I WARUNKÓW, CZY TO W FORMIE POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY LUB CZYN NIEDOZWOLONY, CZY TEŻ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŚLI FIRMA SONY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB WINY UMYŚLNEJ SONY, ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH, BĄDŹ TEŻ SZKÓD SPOWODOWANYCH WADLIWĄ NATURĄ PRODUKTU. W KAŻDYM PRZYPADKU, ZA WYJĄTKIEM UPRZEDNIO WSPOMNIANYCH ZASTRZEŻEŃ, PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY NA MOCY KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ LICENCJI BĘDZIE OGRANICZONA DO RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA STOSOWANIE WYKLUCZEŃ ANI OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH SZKÓD POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH. W TAKIEJ SYTUACJI POWYŻSZE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. ZAKAZ EKSPORTU UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH, REGIONACH, OBSZARACH LUB OBIEKTACH, ALBO EKSPORT PRODUKTÓW Z KRAJU, NA KTÓREGO RYNEK PRODUKTY TE SĄ PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY, MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB ZAKAZOM. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB EKSPORT PRODUKTÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ROZPORZĄDZENIAMI, ZASADAMI I PRZEPISAMI STOSOWNYCH KRAJÓW, REGIONÓW, OBSZARÓW, BĄDŹ TEŻ OBIEKTÓW. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli którakolwiek część niniejszej LICENCJI zostanie uznana za nieważną lub stanie się nieegzekwowalna, pozostałe części tej umowy pozostają w mocy. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA Niniejszą LICENCJĘ reguluje prawo Japonii bez względu na ewentualne sprzeczności z zastrzeżeniami prawnymi lub Konwencją Narodów Zjednoczonych 70 PL o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, stosowanie której jest kategorycznie wykluczone. Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z niniejszą LICENCJĄ będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Tokio. Strony niniejszym wyrażają zgodę na właściwość miejscową i jurysdykcję tego sądu. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PRAWA DO PROCESU. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ. CAŁOŚĆ UMOWY Podane zasady i warunki stanowią całość umowy między firmą SONY a Użytkownikiem, odnoszącej się do jej przedmiotu, i zastępują w całości wszelkie wcześniej istniejące, pisemne bądź ustne porozumienia między stronami związane z przedmiotem umowy. INSTYTUCJE RZĄDOWE Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest pobierane przez lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub innego podmiotu powołującego się na lub stosującego prawa podobne do tych stosowanych zwyczajowo przez rząd Stanów Zjednoczonych, na taki OPROGRAMOWANIE, będące „przedmiotem komercyjnym” zgodnie z definicją podaną w federalnych przepisach FAR cz. 48, podcz. 2.101, udzielana jest LICENCJA, i takie OPROGRAMOWANIE dostarczane lub będące na wyposażeniu powinno być oznaczone i zaopatrzone w stosowną „Notę dotyczącą użytkowania” zgodnie z zalecenie SONY i/lub jej oddziałów i należy je traktować stosownie do warunków wspomnianej noty. Informacje dotyczące znaków towarowych i praw autorskich 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd. Austria Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Kanada This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including Her Majesty the Queen in Right of Canada, Queen’s Printer for Ontario, Canada Post Corporation, GeoBase , The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. Meksyk Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.) Norwegia Copyright 2000; Norwegian Mapping Authority Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Słowenia i Ukraina EuroGeographic Francja source: IGN 2009 - BD TOPO Niemcy Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Wielka Brytania Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data Royal Mail copyright and database right 2010 Grecja Copyright Geomatics Ltd. Węgry Copyright 2003; Top-Map Ltd. Włochy La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Japonia Portugalia Source: IgeoE – Portugal Hiszpania Información geográfica propiedad del CNIG Szwecja Based upon electronic data National Land Survey Sweden. Szwajcaria Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie. Stany Zjednoczone United States Postal Service 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service . The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4. Pozostałe informacje/Indeks Jordania Royal Jordanian Geographic Centre 71 PL