Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Pokud jde o ostatní

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Informace o nastavení jazyka V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit (s. 17). Za účelem vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny. Informace o nahrávání Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. Barevné televizní systémy se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li zobrazit své nahrávky na televizoru, budete potřebovat takový, který podporuje formát signálu této videokamery. Podrobnosti o formátu signálu viz část „Použití této příručky“ (s. 6). Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může porušovat autorská práva. Poznámky k použití Neprovádějte žádnou z následujících činností. V případě provedení něčeho z toho může dojít k poškození záznamového média, ztrátě nahraných obrazů nebo nemožnosti jejich přehrávání či jiným problémům. vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo bliká indikátor přístupu (s. 20) CZ

vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení napájecího adaptéru od videokamery nebo vystavení videokamery mechanickým nárazům či vibracím, pokud svítí nebo zeleně bliká indikátor POWER/CHG (nabíjení) (s. 14) nebo svítí či bliká indikátor přístupu (s. 20) Je-li videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím USB a je zapnuto napájení videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat. Videokameru používejte v souladu s místními předpisy. Panel LCD, hledáček Obrazovka LCD a hledáček jsou vyrobeny pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání. Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou změnit bez předchozího upozornění. V této příručce se pro vnitřní paměť videokamery a paměťové karty používá termín „záznamové médium“. V této příručce se disk DVD zaznamenaný ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem záznamový disk AVCHD. Podrobnější informace o videokameře (Uživatelská příručka „Handycam“) Uživatelská příručka „Handycam“ je příručka, která je k dispozici on-line. Tato příručka obsahuje podrobné pokyny týkající se řady funkcí videokamery. Informace o této příručce, obrázcích a zobrazeních na obrazovce Černé body Bílé, červené, modré nebo zelené body Obrázky použité v této příručce pro účely vysvětlení byly pořízeny digitálním fotoaparátem, a proto se jejich vzhled může lišit od obrázků a indikátorů, které se skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky představující videokameru a indikace na její obrazovce jsou navíc pro účely snadného pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny. 1 2 3 Přejděte na stránku podpory společnosti Sony. http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Vyberte svoji zemi nebo region. Na stránce podpory vyhledejte název modelu své videokamery. Označení modelu videokamery naleznete na její spodní straně. CZ