Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Je-li videokamera

Je-li videokamera připojena k počítači nebo příslušenství Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození videokamery. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty. To může způsobit chybnou funkci videokamery. Je-li videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím USB a je zapnuto napájení videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat. Poznámky k volitelnému příslušenství Doporučujeme používat originální příslušenství Sony. Originální příslušenství Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Vícefunkční sáňky Při použití samostatného mikrofonu či přenosného reproduktoru se jejich napájení zapne a vypne v závislosti na napájení videokamery. Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s používaným příslušenstvím. Chcete-li připojit příslušenství, nasaďte jej a upevněte na Vícefunkční sáňky stisknutím dolů a posunutím až nadoraz. Při nahrávání videoklipů s externím bleskem (prodává se zvlášť) nasazeným v patici pro příslušenství vypněte napájení externího blesku, aby nedošlo k záznamu zvuku nabíjení. Externí blesk (prodává se zvlášť) a vestavěný blesk nelze používat současně. Je-li připojen externí mikrofon (prodává se zvlášť), má přednost před vestavěným mikrofonem. 58 CZ Informace o bezdrátovém dálkovém ovladači Před prvním použitím bezdrátového dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii. Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte bezdrátový dálkový ovladač (s. 9) směrem k senzoru dálkového ovládání. Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle během určité doby žádné příkazy, světle modrý rámeček zmizí. Stisknete-li znovu jedno z tlačítek /// nebo ENTER, zobrazí se rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy. Některá tlačítka na obrazovce LCD či v hledáčku nelze vybírat pomocí ///. Výměna baterie bezdrátového dálkového ovladače Stiskněte a přidržte zobáček, do výřezu vložte nehet a sejměte kryt baterie. Vložte novou baterii tak, aby strana + směřovala nahoru. Zasuňte kryt baterie zpět na bezdrátový dálkový ovladač tak, aby zaklapnul. Zobáček Ochranná fólie VAROVÁNÍ Baterie může při nesprávném zacházení explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a nevhazujte ji do ohně. Pokud se lithiová baterie vybije, může se zmenšit operační rádius bezdrátového dálkového ovladače, příp. nemusí ovladač fungovat správně. V takovém případě vyměňte baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.

Péče o obrazovku LCD Ponecháte-li na obrazovce LCD otisky prstů, krém na ruce atd., dojde k odstranění vrstvy z obrazovky LCD. Proto je otřete co nejdříve. Otřete-li obrazovku LCD větší silou např. papírovým kapesníkem, může dojít k poškrábání vrstvy na obrazovce LCD. Zašpiní-li se obrazovka LCD otisky prstů či prachem, doporučujeme je opatrně odstranit z obrazovky, kterou pak vyčistěte měkkým hadříkem apod. Obrazovka LCD Na obrazovku LCD příliš netlačte, mohlo by dojít k nerovnoměrnému zobrazení barev či jinému poškození. Pokud videokameru používáte v chladném prostředí, může se na obrazovce LCD objevit reziduální obraz. Nejedná se o závadu. Během provozu se zadní strana obrazovky LCD zahřívá. Nejedná se o závadu. Čištění povrchu a objektivu projektoru Povrch videokamery a objektiv opatrně otřete měkkým hadříkem, jako je čisticí tkanina nebo hadřík na čištění skla. Jsou-li videokamera a objektiv projektoru velmi špinavé, očistěte její povrch a objektiv měkkým hadříkem navlhčeným vodou a pak otřete videokameru a objektiv projektoru suchým hadříkem. Aby nedošlo k deformaci videokamery, poškození povrchové úpravy nebo poškrábání objektivu, vyhněte se následujícím situacím: Použití chemikálií, jako jsou ředidlo, benzin, alkohol, chemické textilie, repelent, insekticid a opalovací krém Manipulace s videokamerou, máte-li ruce potřísněny výše uvedenými látkami Dlouhodobější kontakt videokamery s pryžovými nebo vinylovými předměty Zacházení s částí blesku emitující světlo Při znečištění obrazovky LCD otisky prstů či prachem doporučujeme provést její očištění měkkým hadříkem. Údržba a skladování objektivu V následujících případech je nutné očistit povrch čočky objektivu měkkým hadříkem: Na povrchu čočky jsou otisky prstů V horkém nebo vlhkém prostředí Je-li objektiv vystaven působení slané vody, např. u moře Přechovávejte jej v dobře větraném a bezprašném prostředí. Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně čistěte a uložte dle pokynů uvedených výše. Nabíjení vestavěného dobíjecího akumulátoru Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor, který uchovává datum, čas a další nastavení i v případě, že je obrazovka LCD zavřená. Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při každém připojení videokamery do síťové zásuvky přes napájecí adaptér, nebo když je připojen modul akumulátoru. Pokud byste videokameru vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor přibližně za 3 měsíce. Než začnete videokameru používat, plně nabijte předinstalovaný modul akumulátoru. Nicméně i když není předinstalovaný modul akumulátoru plně nabit, kromě nahrávání data nebudou ovlivněny ostatní funkce videokamery. 59 CZ Ostatní/rejstřík