Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Korzystanie z funkcji

Korzystanie z funkcji ręcznej regulacji MP4: Ten format nadaje się do filmów odtwarzanych z poziomu smartfona, przekazywanych przez sieć lub przekazywanych do Internetu. 32 PL Jakość STD: Ten format to format cyfrowych kamer wideo standardowej rozdzielczości. Jest on przydatny w przypadku zapisywania filmów na płycie DVD. Ręczne regulacje wygodnie jest przeprowadzać za pomocą pokrętła MANUAL po przypisaniu pokrętłu MANUAL odpowiedniego elementu menu (domyślnym ustawieniem jest [Ostrość]). 1 2 Nacisnąć przycisk MANUAL, aby przejść do trybu ręcznej obsługi. Naciskanie przycisku MANUAL powoduje naprzemienne włączanie trybu ręcznego i automatycznego. Regulację przeprowadza się przez obrót pokrętła. Parametry, które można regulować pokrętłem MANUAL Przycisk MANUAL Pokrętło MANUAL [Ostrość] (str. 50) [Ekspozycja] (str. 50) [Przesłona] (str. 50) [Szybkość migawki] (str. 50) [Przestawienie AE] (str. 50) [Zmiana balansu bieli] (str. 50) Przypisywanie elementu menu do pokrętła MANUAL 1 Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk MANUAL. 2 Obracając pokrętłem MANUAL, wybrać element, który ma być przypisany.

Rejestrowanie informacji o pozycji (Modele z funkcją GPS) Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Polecenie [ZERUJ] przywraca ustawienia domyślne parametrom, które były regulowane ręcznie. 3 Nacisnąć MANUAL. Informacje wyświetlane na ekranie LCD kamery zależą od ustawień nagrywania kamery. Ustawienia sygnalizują wyświetlane poniższe ikony. : Automatycznie : Ekspozycja ustawiana ręcznie : Priorytet przysłony : Priorytet czasu otwarcia migawki Uwagi Ustawienia ręczne zostaną zachowane, nawet jeśli element przypisany do pokrętła MANUAL zostanie zmieniony. Jeżeli jednak parametr [Ekspozycja] zostanie ustawiony po ręcznym ustawieniu parametru [Przestawienie AE], ustawienia parametru [Ekspozycja] zastąpią ustawienia [Przestawienie AE]. Ustawienie jednego z parametrów [Ekspozycja], [Przesłona] lub [Szybkość migawki] anuluje ustawienie pozostałych 2 parametrów. [Kod danych] (str. 52) Po ustawieniu [Włącz] w pozycji [Nastawienia GPS] (ustawienie domyślne) na ekranie LCD pojawi się ikona triangulacji GPS i kamera rozpocznie wyszukiwanie sygnałów z satelitów GPS. Wyświetlana ikona zmienia się w zależności od natężenia odbieranego sygnału. Funkcja GPS jest dostępna, gdy wyświetlane są ikony , lub . W przypadku korzystania z systemu GPS (Global Positioning System) dostępne są następujące funkcje. Rejestrowanie informacji o pozycji na filmach lub zdjęciach ([Włącz] jest ustawieniem domyślnym.) Odtwarzanie filmów i zdjęć odnajdywanych na mapie (Podgląd Map, str. 29) Wyświetlanie mapy z bieżącą lokalizacją Jeżeli pozycje nie mają być rejestrowane Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Nastawienia GPS] [Wyłącz]. Operacje zaawansowane Uwagi Zanim kamera rozpocznie proces triangulacji może upłynąć pewien czas. Z funkcji GPS należy korzystać na dworze i na otwartej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach odbiór sygnałów radiowych jest najlepszy. Górna część mapy zawsze wskazuje północ. 33 PL