Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Zapisywanie obrazów w

Zapisywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym 1 46 PL Filmy i zdjęcia można zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym (urządzeniach pamięciowych USB), np. na zewnętrznym dysku twardym. Po zapisaniu obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym dostępne będą następujące funkcje. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery można odtworzyć obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym (str. 47). Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do komputera można zaimportować obrazy do komputera przy użyciu oprogramowania „PlayMemories Home” (str. 44). Uwagi Do tego potrzebna jest przejściówka USB VMC- UAM2 (oddzielnie w sprzedaży). Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego. Podłączyć kamerę do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pośrednictwem przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży). 2 Przejściówka USB VMC-UAM2 (oddzielnie w sprzedaży) Przewodu USB nie wolno odłączać, gdy na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.]. Po wyświetleniu informacji [Napr. danych obrazu] na ekranie kamery należy wybrać . Wybrać [Kopiuj.] na ekranie kamery. Na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym można teraz również zapisać niearchiwizowane jeszcze filmy i zdjęcia przechowywane na nośniku zapisu. Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku nowo zarejestrowanych obrazów w kamerze. Odłączyć zewnętrzne urządzenie pamięciowe i wybrać , gdy kamera znajduje się w trybie oczekiwania na odtwarzanie (wyświetlany jest ekran Podgląd Wydarzeń lub Indeks Wydarzeń).

Odtwarzanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego na kamerze W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.] i zaznaczyć obraz, który ma być wyświetlony. Obrazy można również oglądać na ekranie podłączonego do kamery odbiornika telewizyjnego (str. 34). Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego, na ekranie Podgląd Wydarzeń pojawi się symbol . Usuwanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego 1 W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.]. 2 Aby usunąć obrazy, należy wybrać kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kasuj], po czym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. Zapisywanie wybranych obrazów z kamery na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym 1 W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.]. 2 Aby zapisać obrazy, należy wybrać kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj], po czym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. Aby skopiować obrazy, które nie były jeszcze kopiowane, wystarczy wybrać kolejno [Edycja/Kopiuj] [Kopia bezpośrednia] po uprzednim podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery. Odtwarzanie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) z poziomu komputera Z poziomu programu „PlayMemories Home” (str. 44) wybrać napęd odpowiadający zewnętrznemu urządzeniu pamięciowemu i przystąpić do odtwarzania filmów. Uwagi Poniższe urządzenia nie mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia pamięciowe: urządzenia pamięciowe o pojemności przekraczającej 2 TB zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD urządzenia pamięciowe podłączone za pośrednictwem koncentratora USB urządzenia pamięciowe z wbudowanym koncentratorem USB czytnik kart Mogą wystąpić problemy z obsługą zewnętrznych urządzeń pamięciowych z funkcją kodowania. W przypadku kamery do dyspozycji jest system plików FAT. Jeżeli nośnik zapisu zewnętrznego urządzenia pamięciowego został sformatowany przykładowo w systemie plików NTFS, zewnętrzne urządzenie pamięciowe należy przed użyciem sformatować z poziomu kamery. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery pojawi się ekran formatowania. Przed przystąpieniem do formatowania należy upewnić się, że na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym nie ma ważnych danych, ponieważ formatowanie spowoduje ich usunięcie. 47 PL Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym