Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Suédois

MP4: pribl. 6 Mbps

MP4: pribl. 6 Mbps (priemerná hodnota) 1 280 720 pixelov/30p, 16:9 V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): HQ: pribl. 9 Mbps (priemerná hodnota) 720 480 pixelov/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3 Modely so systémom zobrazovania farieb PAL: Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD): PS: max. 28 Mbps 1 920 1 080 pixelov/50p, AVC HD 28 M (PS), 16:9 FX: max. 24 Mbps 1 920 1 080 pixelov/50i alebo 1 920 1 080 pixelov/25p, AVC HD 24 M (FX), 16:9 FH: pribl. 17 Mbps (priemerná hodnota) 1 920 1 080 pixelov/50i alebo 1 920 1 080 pixelov/25p, AVC HD 17 M (FH), 16:9 HQ: pribl. 9 Mbps (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9 LP: pribl. 5 Mbps (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9 MP4: pribl. 6 Mbps (priemerná hodnota) 1 280 720 pixelov/25p, 16:9 V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): HQ: pribl. 9 Mbps (priemerná hodnota) 720 576 pixelov/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3 Pixle nahrávania a pomer strán pre fotografie. Režim nahrávania fotografií, Dual capture: 6 016 3 384 bodov/16:9 4 512 3 384 bodov/4:3 4 224 2 376 bodov/16:9 2 592 1 944 bodov/4:3 1 920 1 080 bodov/16:9 640 480 bodov/4:3 Nasnímanie fotografie z videozáznamu: 1 920 1 080 bodov/16:9 640 360 bodov/16:9 640 480 bodov/4:3 58 SK Informácie o manipulácii s kamkordérom Informácie o používaní a údržbe Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér za kryt konektorov ani za časti uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Kryt pätice Obrazovka LCD Batéria Tienidlo objektívu Built-in USB Cable Hľadáčik Kamkordérom nemierte na slnko. Môže to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba pri slabšom svetle, napríklad za súmraku. Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte ani neuchovávajte na miestach uvedených nižšie. Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom mieste. Nikdy ich nevystavujte teplotám nad 60 C, ako napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku, pretože sa môžu zdeformovať alebo poškodiť.

V blízkosti silného magnetického poľa alebo na mieste vystavenom pôsobeniu mechanických vibrácií, pretože kamkordér nemusí pracovať správne. Na mieste vystavenom silným rádiovým vlnám alebo žiareniu, pretože kamkordér nemusí nahrávať správne. V blízkosti zariadení na príjem vysielaného signálu, ako je napríklad televízor alebo rádio, pretože sa môže vyskytnúť šum. Na pieskovej pláži alebo v inom prašnom prostredí, pretože po vniknutí piesku alebo prachu do kamkordéra už kamkordér nemusí pracovať správne. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť. V blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môže byť obrazovka LCD, hľadáčik, alebo objektív vystavený priamemu slnečnému žiareniu, čo vedie k poškodeniu vnútra hľadáčika alebo obrazovky LCD. Ak chcete prístroj používať pri napájaní jednosmerným alebo striedavým prúdom, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode na používanie. Nedovoľte, aby kamkordér navlhol (napríklad od dažďa alebo od morskej vody). Ak kamkordér navlhne, nemusí pracovať správne. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť. Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred ďalším použitím ho dajte skontrolovať u predajcu spoločnosti Sony. S prístrojom zaobchádzajte šetrne, nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte zaobchádzaniu s objektívom. Ak kamkordér nepoužívate, zatvorte obrazovku LCD aj hľadáčik. Pri používaní kamkordér neobaľujte uterákmi ani žiadnymi inými predmetmi. Pri odpájaní ťahajte napájací kábel za konektor, nie za kábel. Dbajte na to, aby ste nepoškodili napájací kábel – napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet. Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú batériu. Kovové kontakty udržiavajte čisté. Ak z batérie vytečie kvapalný elektrolyt: obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony, umyte kvapalinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou, ak sa vám kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody a navštívte lekára. Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate Ak chcete kamkordér dlhodobo udržať v optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov. Pred uskladnením batériu úplne vybite. Poznámka k teplote kamkordéra/ batérie Keď je teplota kamkordéra alebo batérie veľmi vysoká alebo nízka, môže sa stať, že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať v dôsledku ochranných funkcií kamkordéra, ktoré sa v takýchto situáciách aktivujú. V takomto prípade sa na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku zobrazí indikátor. Poznámky k nabíjaniu pomocou kábla USB Nabíjanie nemusí byť možné pomocou všetkých typov počítačov. Ak kamkordér pripojíte k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, prenosný počítač bude naďalej využívať energiu svojej batérie. V takomto prípade nenechávajte kamkordér pripojený k počítaču. Iné/Register 59 SK

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-31(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Sony Cor

 • Page 5 and 6:

  vyberanie batérie alebo sieťovéh

 • Page 7 and 8: Obsah Prečítajte si ako prvé.. .
 • Page 9 and 10: Súčasti a ovládacie prvky Čísl
 • Page 11 and 12: Nasadenie tienidla objektívu Ak c
 • Page 13 and 14: Začíname Dodávané položky Čí
 • Page 15 and 16: Nabíjanie batérie pomocou počít
 • Page 17 and 18: Zapnutie napájania a nastavenie d
 • Page 19 and 20: Nastavenie uhla panela LCD Panel LC
 • Page 21 and 22: Vysunutie pamäťovej karty Otvorte
 • Page 23 and 24: Čas nahrávania, počet fotografi
 • Page 25 and 26: Nahrávanie v zrkadlovom režime Ot
 • Page 27 and 28: Niektoré z vyššie uvedených tla
 • Page 29 and 30: Zložitejšie operácie Nahrávanie
 • Page 31 and 32: Používanie funkcií ručného nas
 • Page 33 and 34: Ak nechcete zaznamenávať informá
 • Page 35 and 36: Používanie vstavaného projektora
 • Page 37 and 38: Úpravy Vykonávanie úprav v kamko
 • Page 39 and 40: Pomer strán 4:3 v kvalite obrazu s
 • Page 41 and 42: Príprava počítača (Windows) Ak
 • Page 43 and 44: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 45 and 46: Prehrávanie záberov v externom me
 • Page 47 and 48: Prispôsobenie kamkordéra Použív
 • Page 49 and 50: Face Face Detection................
 • Page 51 and 52: Remote Ctrl...................... N
 • Page 53 and 54: Kamkordér ešte stále nahráva pr
 • Page 55 and 56: Čas nahrávania videozáznamov/ po
 • Page 57: V kvalite obrazu so štandardným r
 • Page 61 and 62: VÝSTRAHA Batéria môže pri nespr
 • Page 63 and 64: Technické parametre Systém Formá
 • Page 65 and 66: Ochranné známky „Handycam“ a
 • Page 67 and 68: AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk
 • Page 69 and 70: Japonsko Indikátory na obrazovke P
 • Page 71 and 72: Register Čísla 5,1-kanálový pri
 • Page 73 and 74: 73 SK Iné/Register
 • Page 75 and 76: Anmärkning för kunder i de lände
 • Page 77 and 78: Videokamerans och tillbehörens des
 • Page 79 and 80: Innehållsförteckning Läs detta f
 • Page 81 and 82: Delar och reglage Siffrorna inom (
 • Page 83 and 84: När du fäster linsskyddet, anpass
 • Page 85 and 86: Ladda batteriet 1 Stäng av videoka
 • Page 87 and 88: Så här tar du bort batteriet Stä
 • Page 89 and 90: Stänga av kameran Stäng LCD-skär
 • Page 91 and 92: Förbereda inspelningsmediet Inspel
 • Page 93 and 94: Inspelning/uppspelning Inspelning F
 • Page 95 and 96: Skärmindikatorer under inspelning
 • Page 97 and 98: Uppspelning För information om din
 • Page 99 and 100: Spela upp filmer och bilder från M
 • Page 101 and 102: Välja lämplig inställning automa
 • Page 103 and 104: Spela in information om din plats (
 • Page 105 and 106: Använda den inbyggda projektorn Du
 • Page 107 and 108: Redigera Redigera på videokameran
 • Page 109 and 110:

  Spara filmer och foton med en dator

 • Page 111 and 112:

  Koppla ifrån videokameran från da

 • Page 113 and 114:

  Spara bilder på en extern medieenh

 • Page 115 and 116:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 117 and 118:

  Face Face Detection................

 • Page 119 and 120:

  Power Save....................... S

 • Page 121 and 122:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 123 and 124:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 125 and 126:

  Noteringar Inspelningsbar tid kan v

 • Page 127 and 128:

  Nära starka magnetfält eller där

 • Page 129 and 130:

  Om hantering av LCD-skärmen Om

 • Page 131 and 132:

  Bildenhet: 4,6 mm (1/3,91 typ) CMOS

 • Page 133 and 134:

  NAVTEQ och NAVTEQ-kartlogotyperna

 • Page 135 and 136:

  Du förstår uttryckligen att uppgi

 • Page 137 and 138:

  Skärmindikatorer Följande indikat

 • Page 139 and 140:

  Sakregister Symboler 5,1-kanaligt s

 • Page 141 and 142:

  69 SE Övrigt/Sakregister

 • Page 143 and 144:

  produkt overensstemmelse i henhold

 • Page 145 and 146:

  I denne vejledning kaldes DVD-diske

 • Page 147 and 148:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 149 and 150:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 151 and 152:

  Juster objektivhætten, så den pas

 • Page 153 and 154:

  Opladning af batteriet 1 Sluk for v

 • Page 155 and 156:

  Sådan fjernes batteriet Luk LCD-sk

 • Page 157 and 158:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 159 and 160:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 161 and 162:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 163 and 164:

  Skærmindikatorer under optagelse H

 • Page 165 and 166:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 167 and 168:

  Sådan afspilles film og billeder f

 • Page 169 and 170:

  Automatisk valg af den rigtige inds

 • Page 171 and 172:

  Optageoplysninger om din placering

 • Page 173 and 174:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 175 and 176:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 177 and 178:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 179 and 180:

  Sådan kobles videokameraet fra com

 • Page 181 and 182:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 183 and 184:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 185 and 186:

  Face Face Detection................

 • Page 187 and 188:

  Power Save....................... I

 • Page 189 and 190:

  "PlayMemories Home" kan ikke instal

 • Page 191 and 192:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 193 and 194:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 195 and 196:

  I nærheden af kraftige magnetfelte

 • Page 197 and 198:

  ADVARSEL Batteriet kan eksplodere,

 • Page 199 and 200:

  Billedenhed: 4,6 mm (1/3,91 type) C

 • Page 201 and 202:

  SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-

 • Page 203 and 204:

  LOVVALG OG JURISDIKTION Denne LICEN

 • Page 205 and 206:

  Midten Indikator Destination (47) I

 • Page 207 and 208:

  V VBR..............................

 • Page 209 and 210:

  lainsäädännön vaatimustenmukais

 • Page 211 and 212:

  Videokameran ja varusteiden muotoil

 • Page 213 and 214:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 215 and 216:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 217 and 218:

  Kun kiinnität linssin suojusta, ko

 • Page 219 and 220:

  Akun lataaminen 1 Sammuta videokame

 • Page 221 and 222:

  Akun irrottaminen Sulje LCD-näytt

 • Page 223 and 224:

  Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy

 • Page 225 and 226:

  Tallennusvälineen valmistelu Käyt

 • Page 227 and 228:

  Tallennus/toisto Tallennus Lisätie

 • Page 229 and 230:

  Näytön ilmaisimet tallennuksen ai

 • Page 231 and 232:

  Toisto Lisätietoja videokameran ma

 • Page 233 and 234:

  Videoiden ja valokuvien toistaminen

 • Page 235 and 236:

  Kuvaustilanteeseen sopivan asetukse

 • Page 237 and 238:

  Paikkatietojen tallentaminen (Malli

 • Page 239 and 240:

  Sisäisen projektorin käyttö Voit

 • Page 241 and 242:

  Muokkaaminen Muokkaaminen videokame

 • Page 243 and 244:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 245 and 246:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 247 and 248:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 249 and 250:

  Jos videokamera ei tunnista ulkoist

 • Page 251 and 252:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 253 and 254:

  Edit/Copy Delete...................

 • Page 255 and 256:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 257 and 258:

  E:: Suorita vaiheet kohdasta etee

 • Page 259 and 260:

  MP4 tunteina (h) ja minuutteina (mi

 • Page 261 and 262:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 263 and 264:

  Kun videokamera on kytketty tietoko

 • Page 265 and 266:

  Tekniset tiedot Miten videokameran

 • Page 267 and 268:

  Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

 • Page 269 and 270:

  toimenpiteet) vuokraus- tai liisaus

 • Page 271 and 272:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 273 and 274:

  [Closer Voice]-asetus on [Off] (46)

 • Page 275 and 276:

  V Vakiovarusteet...................

 • Page 277 and 278:

  Notă pentru clienţii din ţările

 • Page 279 and 280:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 281 and 282:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 283 and 284:

  Editare Editarea cu camera video. .

 • Page 285 and 286:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 287 and 288:

  Aliniaţi corect parasolarul cu cam

 • Page 289 and 290:

  Încărcarea acumulatorului 1 Opri

 • Page 291 and 292:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 293 and 294:

  Pentru a opri alimentarea Închide

 • Page 295 and 296:

  Pregătirea suportului de înregist

 • Page 297 and 298:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 299 and 300:

  Indicatori de ecran în timpul înr

 • Page 301 and 302:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 303 and 304:

  Pentru a reda filme şi fotografii

 • Page 305 and 306:

  Selectarea automată a setării pot

 • Page 307 and 308:

  Înregistrarea informaţiilor privi

 • Page 309 and 310:

  Utilizarea proiectorului încorpora

 • Page 311 and 312:

  Editare Editarea cu camera video Pe

 • Page 313 and 314:

  Despre data şi ora înregistrării

 • Page 315 and 316:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 317 and 318:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 319 and 320:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 321 and 322:

  Filme cu o calitate a imaginii de

 • Page 323 and 324:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 325 and 326:

  Editare/Copiere Şterge............

 • Page 327 and 328:

  Altele/Index Depanare Pentru inform

 • Page 329 and 330:

  E:: Urmaţi paşii de la de la pa

 • Page 331 and 332:

  Mod de înregistrare [Calitate ridi

 • Page 333 and 334:

  Despre manevrarea camerei video FX:

 • Page 335 and 336:

  Când camera video este conectată

 • Page 337 and 338:

  Specificaţii Despre încărcarea b

 • Page 339 and 340:

  Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C

 • Page 341 and 342:

  nu a fost specificat altfel în ace

 • Page 343 and 344:

  Austria Bundesamt für Eich- und V

 • Page 345 and 346:

  [Voce mai apropiată] setat la [Dez

 • Page 347:

  U USB..............................