Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Za iskljuivanje

Za iskljuivanje napajanja Zatvorite LCD displej ili pritisnite taster POWER (str. 15). Ako je tražilo izvueno, uvucite ga kako je prikazano na slici desno. Ukljuenje ili iskljuenje kamkordera pomou LCD displeja ili tražila Napajanje kamkordera se ukljui ili iskljui u zavisnosti od statusa LCD displeja ili tražila. Status LCD displej Otvoren Zatvoren Tražilo Uvueno Izvueno Uvueno Izvueno Napajanje kamkordera Ukljueno Ukljueno Iskljueno Ukljueno Napomene ak i ako je LCD displej zatvoren, ako je tražilo izvueno, kamkorder nije iskljuen. Prilikom iskljuivanja napajanja kamkordera, proverite da li je tražilo uvueno u izvorni položaj. Snimanje samo uz upotrebu tražila Izvucite tražilo ( ) i zatvorite LCD displej, pa zatim podesite željeni ugao ( ). Ako su indikatori u tražilu zamagljeni, izoštrite prikaz pomou preklopnika za podešavanje objektiva tražila smeštenog na gornjoj strani tražila. 22

Za podešavanje ugla LCD displeja Prvo otvorite LCD displej za 90 stepeni prema kamkorderu ( ) i zatim podesite ugao 90 stepeni (maks.) ( ). 180 stepeni (maks.) 90 stepeni prema kamkorderu Za iskljuenje zvunog signala Izaberite [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off ]. Napomene Datum i vreme snimanja automatski se beleže na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka izaberite [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Kad jednom podesite tano vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On]. U zavisnosti od zemlje/regije odabrane za kamkorder, tano vreme se možda nee automatski podešavati pravilno. U tom sluaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off ] (modeli s GPS-om). Za novo podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 53) Za kalibriranje ekrana osetljivog na dodir: [Calibration] (str. 52) 23