Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Prvo proitajte Pre

Prvo proitajte Pre upotrebe ureaja, pažljivo proitajte ovaj prirunik i sauvajte ga za buduu upotrebu. Beleška za korisnika Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani ureaja. Zabeležite serijski broj na dole oznaeno mesto. Ove brojeve upotrebite svaki put kada kontaktirate svog Sony prodavca u vezi sa ovim proizvodom. Broj modela HDR- Serijski broj Broj modela AC- Serijski broj UPOZORENJE Kako biste smanjili opasnost od požara ili elektrinog udara, 1) ne izlažite ureaj kiši ili vlazi. 2) na ureaj ne postavljajte posude u kojima ima tenosti, poput vaza. Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer direktnom sunevom svetlu, otvorenom plamenu i sl. Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog "opasnog napona" unutar ureaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od elektrinog udara. Ovaj simbol upozorava na prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje (servisiranje) u priruniku isporuenom uz ureaj. 2

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE SAUVAJTE OVO UPUTSTVO. OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRINOG UDARA, PAŽLJIVO PROITAJTE OVO UPUTSTVO. Proitajte ovo uputstvo. Sauvajte ovo uputstvo. Pridržavajte se svih upozorenja. Pridržavajte se svih uputstava. Nemojte upotrebljavati ureaj u blizini vode. istite samo suvom krpom. Nemojte blokirati ventilacione otvore. Ureaj postavite u skladu s uputstvima proizvoaa. Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, pei i sl., ili uz ureaje koji stvaraju toplotu (ukljuujui pojaala). Nemojte menjati sigurnosnu funkciju višepolnog utikaa ili utikaa s uzemljenjem. Polarizovani utika ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utika za mrežu sa uzemljenjem ima dva kontakta i kontakt za uzemljenje. Široki kontakt ili trei kontakt služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporueni mrežni kabl nema odgovarajui utika, obratite se ovlašenom Sony servisu radi zamene. Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikaa, utinice i na mestu gde izlazi iz ureaja. Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporuuje proizvoa. Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosae ili stolove koje preporuuje proizvoa ureaja ili koji se prodaju s ureajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premeštanja ureaja da ne doe do povreda u sluaju prevrtanja. Izvucite ureaj iz zidne utinice tokom nevremena sa grmljavinom ili ako ga neete upotrebljavati duže vreme. Servisiranje prepustite strunom osoblju. Ureaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih ošteenja, na primer, mrežnog kabla ili utikaa, od prolivanja tenosti, upadanja predmeta u ureaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako ureaj ne radi ispravno ili ako je pao. Ako oblik utikaa ne odgovara mrežnoj utinici, koristite adapter utikaa koji odgovara vašoj mrežnoj utinici. 3