Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Za prekid veze

Za prekid veze kamkordera i 1 Kliknite na ikonu na donjem desnom delu radne površine raunara [Safely remove USB Mass Storage Device]. Otvaranje softvera "PlayMemories Home" 1 Dvaput kliknite na "PlayMemories Home" pr na ekranu a. 2 Odaberite [Yes] na ekranu kamkordera. USB kabl. Ako koristite Windows 7 ili Windows 8, kliknite na zatim kliknite na . Napomene Kod pristupanja kamkorderu sa raunara, koristite softver "PlayMemories Home". Funkcionisanje nije garantovano ako podatke obujete u drugom softveru osim "PlayMemories Home" ili ako datoteke i foldere orga nizujete direktno pomu raunara. Zavisno od postavke odabrane u [ REC Mode] snimci mo da se memorišu na neke diskove. Video zapisi snimljeni u modu [60p Quality ] (modeli sa NTSC sistemom boja)/[50p Quality ] (modeli sa PAL sistemom boja) ili [Highest Quality ] se mogu memorisati samo na Blu-ray diskove. Ne možete kreirati disk sa video zapisima snimljenim u modu [ MP4]. Kamkorder automatski deli slikovne datoteke veod 2 GB i njihove delove memoriše kao zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na raunaru se mogu prikazati kao zasebne datoteke, ali pravilno funkcionisati pomu funkcije importovanja i reprodukcije na kamkorderu ili u softveru "PlayMemories Home". 2 Ako koristite Windows 8, odaberite ikonu "PlayMemories Home" na radnoj površini. Dvaput kliknite na "PlayMemories Home Help Guide" prcu na ekranu ra kako biste videli kako koristiti "PlayMemories Home". Kad koristite Windows 8, odaberite [PlayMemories Home Help Guide] u meniju pomo softvera "PlayMemories Home". Ako se ikona ne prikaže na ekranu raunara, kliknite na [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] željenu opciju. Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite ("PlayMemories Home Help Guide") u softveru ili posetite stranicu podrške za PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). 44

Memorisanje snimaka na spoljni ureaj Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomou rekordera Spojite kamkorder na rekorder pomou AV kabla (opcija). Snimke koji se reprodukuju na kamkorderu možete kopirati na disk ili video kasetu. Napomene Za ovaj nain rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomou priloženog mrežnog adaptera (str. 18). Pogledajte uputstvo za upotrebu isporueno sa spojenim ureajem. AV kabl (opcija) Ulaz Crvena Bela Žuta 2 3 4 Spojite kamkorder na ureaj za snimanje pomou AV kabla (opcija). Spojite kamkorder na ulazne prikljunice ureaja za snimanje. Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na ureaju za snimanje. Kad je presnimavanje završeno, zaustavite ureaj za snimanje i nakon toga kamkorder. Napomene Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kablom. S obzirom da se kopiranje vrši u analognom režimu, kvalitet slike se može smanjiti. Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike e se kopirati u standard definition (STD) kvalitetu. Kad spojite mono ureaj, spojite žuti prikljuak AV kabla (opcija) u video ulaznu prikljunicu i beli (levi kanal) ili crveni prikljuak (desni kanal) u audio ulaznu prikljunicu ureaja. Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data Code] (str. 52) Upotreba ureaja za prikaz sa displejem formata 4:3: [TV Type] (str. 52) 1 Tok signala Postavite medij za snimanje u ureaj za snimanje (rekorder i sl.). Ako ureaj za snimanje ima preklopnik za izbor izvora, podesite ga u položaj za prijem signala. 45