Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Edit/Copy

Edit/Copy Delete............................... Brisanje video zapisa ili fotografija. Protect.............................. Štiti video zapise ili fotografije od brisanja. Copy................................ . Kopiranje snimaka. Direct Copy ..................... Kopiranje snimaka memorisanih u kamkorder na neku vrstu spoljnog medijskog ureaja. Setup Media Settings Media Select ............. Izbor vrste medija za snimanje (str. 24). Media Info ................. Prikaz informacija o mediju za snimanje. Format...................... Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje. Repair Img. DB F...... Popravljanje datoteke s podacima o snimcima na mediju za snimanje (str. 56). File Number.............. Podešavanje naina dodeljivanja brojeva datoteka fotografijama. Playback Settings Data Code................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vreme snimanja. Volume..................... Podešavanje jaine zvuka pri reprodukciji (str. 30). 2 Download Music * .... Preuzimanje vaše muzike sa raunara na kamkorder (spojen na raunar) kako bi se mogla reprodukovati uz Highlight Playback scene. 2 Empty Music * .......... Brisanje svih muzikih datoteka. Connection TV Type .................... Konverzija signala u zavisnosti od spojenog TV-a (str. 36). HDMI Resolution ...... Bira rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV HDMI kablom. CTRL FOR HDMI ..... Izaberite hoe li se koristiti daljinski upravlja TV-a kad je kamkorder spojen HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync. USB Connect........... Izaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera sa spoljnim ureajem putem USB-a ne prikazuju na LCD ekranu nikakve poruke. USB Connect........... Podešava nain povezivanja kad je kamkorder spojen na raunar ili USB Setting ureaj. USB LUN Setting..... Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograniavanjem nekih USB funkcija. General Settings Beep........................ Podešavanje ili iskljuivanje zvunih signala funkcija kamkordera. LCD Brightness........ Podešavanje osvetljenja LCD ekrana. 1 Your Location * ........ Prikazuje trenutnu lokaciju na karti. 1 Airplane Mode * ....... Postavka za korišenje u avionu. 1 GPS Setting * .......... Prijem GPS signala. REC Lamp............... Iskljuenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera. Remote Ctrl.............. Podešavanje daljinskog upravljaa koji e se koristiti. Language Setting.... Podešava jezik menija (str. 21). Calibration ............... Kalibriranje ekrana osetljivog na dodir. 52

Battery Info ............... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije. Power Save .............. Podešavanje automatskog iskljuenja LCD ekrana i ureaja. Initialize ..................... Funkcija resetuje postavke na standardne vrednosti. Demo Mode .............. Podešavanje reprodukcije demo video zapisa o funkcijama kamkordera. Clock Settings Date & Time Setting . Podešavanje datuma i vremena. Area Setting .............. Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 21). 1 Auto Clock ADJ * ..... Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o tanom vremenu iz GPS sistema. 1 Auto Area ADJ* ....... Automatsko korigovanje razlika u tanom vremenu pribavljanjem podataka o trenutnoj lokaciji preko GPS sistema. * 1 HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE * 2 HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V 53