Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

Herhaaldelijk en

Herhaaldelijk en willekeurig afspelen 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Selecteer TRACK ALBUM SHUF ALBUM SHUF DEVICE Actie Track herhaaldelijk afspelen. Album herhaaldelijk afspelen. Album in willekeurige volgorde afspelen. Apparaat in willekeurige volgorde afspelen. Na 3 seconden is de instelling voltooid. Als u wilt terugkeren naar de normale weergavestand, selecteert u " OFF" of "SHUF OFF". Zoeken naar een track Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een track op een CD of USB-apparaat. 1 Druk op (BROWSE). De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven. 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te draaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. 3 Herhaal stap 2 tot de gewenste track is geselecteerd. Het afspelen wordt gestart. Terugkeren naar het vorige display Druk op (BACK). De Quick-BrowZer-stand verlaten Druk op (BROWSE). Opmerking Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent, wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen geannuleerd. Zoeken door items over te slaan — Overspring-stand Wanneer er veel items in een categorie staan, kunt u het gewenste item snel zoeken. 1 Druk op (SEEK) + in de Quick- BrowZer-stand. Het volgende display wordt weergegeven. 14 A Huidig itemnummer B Totaalaantal items in de huidige laag De itemnaam wordt weergegeven. 2 Selecteer het item van uw keuze of een naburig item door de regelknop te draaien. Er worden gedeelten in stappen van 10 % van het totaalaantal items overgeslagen. 3 Druk op de selectietoets. Het display keert terug naar de Quick- BrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven.

4 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken. Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is. De Overspring-stand annuleren Druk op (BACK) of (SEEK) –. Opmerking Indien er gedurende 7 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de Overspring-stand geannuleerd. Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een CD of USB-apparaat op volgorde af te spelen. De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken naar een track in de standen voor willekeurige volgorde of willekeurige volgorde herhalen. 1 Druk op (ZAP) tijdens het afspelen. Nadat "ZAPPIN" is weergegeven in het display, wordt het afspelen gestart vanaf een gedeelte van de volgende track. Het gedeelte wordt afgespeeld zo lang als is ingesteld, waarna u een klik hoort en het volgende gedeelte wordt gestart. Track Op (ZAP) gedrukt. Het gedeelte van elke track dat wordt afgespeeld in de ZAPPIN-stand. 2 Druk op de selectietoets of op (ZAP) wanneer een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren. De track die u selecteert, wordt in normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld. Herhaal stap 1 en 2 als u nogmaals naar een track wilt zoeken in de ZAPPIN-stand. Tips • U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer 6 seconden/15 seconden/30 seconden (pagina 19). U kunt niet selecteren welk gedeelte van de track wordt afgespeeld. • Druk op (SEEK) +/– of (1)/(2) (ALBUM –/+) in de ZAPPIN-stand als u een track of album wilt overslaan. • Als u op (BACK) drukt, bevestigt u ook welke track u wilt afspelen. Geluidsinstellingen en het installatiemenu De geluidsinstellingen wijzigen De geluidskenmerken aanpassen 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. De volgende items kunnen worden ingesteld (volg de paginaverwijzing voor meer informatie): EQ7 PRESET (pagina 16) EQ7 SETTING (pagina 16) POSITION SET POSITION (instelling luisterpositie) (pagina 17) ADJ POSITION* 1 (aanpassing luisterpositie) (pagina 17) SET SW POS* 1 * 2 (instelling subwooferpositie) (pagina 17) BALANCE De geluidsbalans aanpassen: "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15". FADER De relatieve niveau aanpassen: "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15". DM+ (pagina 17) RB ENH (versterking lage tonen achter) (pagina 18) SW LEVEL* 2 (subwooferniveau) Past het subwoofervolume aan: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB". ("ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling.) AUX VOL* 3 (AUX-volumeniveau) Past het volumeniveau aan voor aangesloten randapparatuur: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB". Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. vervolg op volgende pagina t 15