Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Bulgare

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Bulgare

Уверете се,

Уверете се, че сте инсталирали стабилно в таблото на автомобила. Относно инсталацията и свързването вижте приложените инструкции за инсталация/ свързване. Този етикет се намира от долната страна на устройството. Забележка за потребители в страните, които попадат под изискванията на директивите на Европейския съюз Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжни и гаранционни карти. Изхвърляне на стари електрически и електрони уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. 2

ZAPPIN и Quick-BrowZer са търговски марки на Sony Corporation. Windows Media е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените Щати и/ или други страни. Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена. MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите са лицензирани от Fraunhofer US и Тhomson. Предупреждение, ако запалването на вашия автомобил няма ACC позиция. Уверете се, че сте включили функцията за автоматично изключване (стр. 17). Устройството автоматично ще се изключи напълно в зададеното време след като бъде изключено, което ще предотврати изразходването на акумулатора. Ако не зададете функцията за автоматично изключване, всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, трябва да натискате и задържате (SOURCE/OFF) на устройството, докато дисплеят изчезне. 3