Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Pentru a copia simultan

Pentru a copia simultan toate fotografiile înregistrate în aceeaºi zi 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [EDIT] T [COPY]. 2 Atingeþi [ T COPY by date] (copiere dupã datã). Datele la care au fost înregistrate fotografiile sunt afiºate pe ecran. Crearea Listei de redare O listã de redare este o listã care prezintã imagini reprezentative, la dimensiuni reduse, ale filmelor selectate. Filmele originale nu sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje sau ºtergeþi filmele din Lista de redare. b Notã • Nu puteþi adãuga sau realiza montaje ale filmelor în modul simplificat de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la modul Easy Handycam. 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. Butonul precedent / urmãtor 3 Atingeþi butonul datã Precedentã/ Urmãtoare pentru a selecta data imaginii dorite. 4 Atingeþi cât timp data selectatã care corespunde imaginii dorite este activatã. Fotografiile înregistrate la data selectatã sunt afiºate pe ecran. Atingeþi imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. b Note • Folosiþi adaptorul de reþea ca sursã de alimentare pentru a evita epuizarea energiei în cursul copierii. • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea în cursul copierii. • Poate dura mai multã vreme copierea unui numãr mare de fotografii. • Nu puteþi copia fotografii de pe “Memory Stick Duo” pe hard disk. 2 Atingeþi [ ADD]. 3 Atingeþi scena care sã fie adãugatã în Lista de redare. Scena selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. 42

Pentru a adãuga simultan, toate filmele înregistrate în aceeaºi zi în Lista de redare 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 2 Atingeþi [ ADD by date] (adãugare dupã datã). Datele la care au fost înregistrate fotografiile sunt afiºate pe ecran. Redarea filmelor din Lista de redare 1 Atingeþi (VIEW IMAGES) din meniul (HOME) T [PLAYLIST]. Lista de redare este afiºatã pe ecran. Butonul precedent / urmãtor 3 Atingeþi butonul Datã Precedentã/ Urmãtoare pentru a selecta data înregistrãrii filmului dorit. 4 Atingeþi cât timp data selectatã care corespunde imaginii dorite este activatã. Filmele înregistrate la data selectatã sunt afiºate pe ecran. Atingeþi imaginea de pe ecranul LCD pentru a confirma filmul. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedent. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. b Note • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timpul editãrii Listei de redare. Poate fi deteriorat hard diskul. • Nu puteþi adãuga fotografii în Lista de redare. z Observaþii • Puteþi include pânã la 99 de filme în Lista de redare. • Puteþi adãuga un film în lista de redare în cursul vizionãrii acestuia selectând (OPTION) T clapeta T [ ADD]. • Puteþi copia Lista de redare pe un DVD aºa cum este, utilizând aplicaþia software furnizatã (pag. 91). 2 Atingeþi scena de unde vreþi sã înceapã redarea. Lista de redare este prezentatã începând cu imaginea selectatã, pânã la final, apoi se revine la interfaþa cu Lista de redare. ªtergerea imaginilor inutile din Lista de redare 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 2 Atingeþi [ ERASE]. Pentru a ºterge toate imaginile din Lista de redare, atingeþi [ ERASE ALL] T [YES] T [YES] T [OK]. 3 Atingeþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi din Lista de redare. Imaginea selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a confirma imaginea. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 43