Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Realizarea de montaje

Realizarea de montaje ale imaginilor Realizarea de montaje ale filmelor Puteþi extrage pentru a pãstra numai anumite pãrþi ale filmului. 1 Porniþi calculatorul. 2 Faceþi dublu clic pe [ ] (Picture Motion Browser) de pe desktop. Este lansatã aplicaþia Picture Motion Browser. 5 Selectaþi scena pe care doriþi sã o stabiliþi ca punct IN (începutul secþunii care vã intereseazã) fie cu ajutorul butoanelor [c] / [C] din partea dreaptã a ferestrei, fie cu ajutorul cursorului de redare dupã care faceþi clic pe [Set IN point]. Este afiºatã scena selectatã sub forma unei reprezentãri de dimensiuni reduse ce corespunde [IN point]. 3 Selectaþi filmul pe care vreþi sã îl implicaþi în operaþia de montaj, din prezentarea directoarelor (Folder view) sau din cea de ordonare calendaristicã (Calendar view), pag. 86. 4 Faceþi clic pe [ ] ºi selectaþi [Video Trimming]. Este afiºatã fereastra Video Trimming. 6 Selectaþi în aceeaºi manierã scena pe care doriþi sã o stabiliþi ca punct OUT (finalul secþunii care vã intereseazã) dupã care faceþi clic pe [Set OUT point]. Este afiºatã scena selectatã sub forma unei reprezentãri de dimensiuni reduse ce corespunde [OUT point]. 88 z Observaþie • Puteþi sã afiºaþi fereastra Video Trimming selectând [Video Trimming] din meniul [Manipulate] al ferestrei principale sau fãcând clic pe [ ] din fereastra de prezentare a imaginilor ºi sã selectaþi [Video Trimming]. 7 Dupã stabilirea punctelor, faceþi clic pe [Save Edited Video]. Este afiºatã fereastra Save Video. Fiºierul cu filmul cãruia i-a fost aplicatã operaþia de montaj va fi stocat cu o altã denumire decât cea a filmului original.

8 Faceþi clic pe [Save] pentru a stoca filmul folosit la montaj. Operaþia de stocare poate dura mai mult timp. Când aceasta se încheie, este afiºat un mesaj. Faceþi clic pe [OK]. Pentru a extrage cadre sub formã de fotografii dintr-un film Faceþi clic pe [Save Frame] în fereastra Video Trimming pentru a pãstra cadrul curent sub formã de fotografie. Fiºierul cu fotografia este stocat în acelaºi director ca si filmul original. z Observaþie • Fotografiile sunt stocate la înaltã rezoluþie. Fãcând clic pe [Settings] din fereastra afiºatã dupã ce faceþi clic pe [Save Frame], puteþi ajusta reglajele pentru a reduce zgomotul ºi a efectua corecþia de culoare. Realizarea de montaje de fotografii Ajustarea folosind curbele de culoare Sunt prezentate histograma ºi curbele de culoare corespunzãtoare canalului redat în lista extensibilã. Puteþi ajusta curbele tonurilor de culoare pentru fiecare canal. Reducerea efectului de ochi roºii Dacã apare efectul de ochi roºii cauzat de înregistrarea unei persoane folosind bliþul, puteþi efectua corecþia care se impune în zona respectivã a fotografiei. Pãstrarea zonei mãrite a unei fotografii Puteþi sã realizaþi montaje ale fotografiilor ºi sã utilizaþi numai anumite zone ale imaginii, care vã intereseazã. Redimensionare Puteþi sã redimensionaþi fotografiile ºi sã le stocaþi în directorul dorit. Modificarea indicaþiei cu data ºi ora inserate în imagine Puteþi modifica data ºi ora inserate pe fotografie. Inserarea datei Puteþi insera indicaþia datei pe fotografii. Puteþi efectua montaje ale imaginilor importate, dupã cum urmeazã. Pentru detalii legate de modul de lucru, consultaþi documentaþia Help a aplicaþiei Picture Motion Browser. Corecþie automatã Este realizatã corecþia automatã a luminozitãþii ºi a contrastului pânã ce se ajunge la nivelurile adecvate pentru imaginea respectivã. Corecþia luminozitãþii ºi a contrastului Pot fi corectate luminozitatea ºi contrastul fotografiilor. Puteþi de asemenea sã corectaþi numai zonele întunecate sau pe cele luminoase. Corecþia saturaþiei Puteþi ajusta saturaþia imaginilor. Corecþia claritãþii Sunt accentuate contururile elementelor din imagini. 89