Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

9 Confirmaþi filmele pe

9 Confirmaþi filmele pe care vreþi sã le inscripþionaþi pe DVD. Filmele care sunt marcate în caseta de bifare din partea din dreapta sus sunt inscripþionate pe DVD respectând ordinea din Lista de redare. 10 Faceþi clic pe [Next]. Este afiºatã fereastra de selecþie a meniului DVD. z Observaþie • Puteþi opta pentru a efectua mai multe copii ale aceluiaºi DVD dupã ce inscripþionarea lui s-a încheiat. Copierea unui DVD Puteþi copia imaginile înregistrate de pe un DVD pe altul. Aveþi de asemenea posibilitatea de efectua copii de siguranþã ale unui DVD. Procedura de mai jos descrie modaliatea de copiere a imaginilor înregistrate de pe un DVD-RW (12 cm) pe un DVD-R (12 cm) aflat în drive-ul pentru discuri al calculatorului dvs. 1 Porniþi calculatorul. 92 11 Selectaþi tipul de meniu ºi metoda de creare, apoi introduceþi denumirea DVD-ului. Este afiºatã imaginea de creare a meniului pentru DVD video. z Observaþii • Selectând [Menu Sorted by Date Taken] în lista extensibilã cu structura Meniului se modificã automat ordinea filmelor ºi fotografiilor, stabilindu-se ordinea cornologicã a înregistrãrii lor. • Fãcând clic pe [Font], veþi avea posibilitatea de a selecta culoarea textului pentru denumirea DVD-ului, pentru titlu etc. • Fãcând clic pe [Preview], veþi avea posibilitatea de a verifica completarea imaginilor pentru a crea DVD-ul. • Fãcând clic pe [Setting], veþi avea posibilitatea de a stabili diverse operaþii care sã fie efectuate la prima redare a discului DVD, calitatea imaginilor filmului ºi durata de afiºare a fiecãrei fotografii la prezentarea succesiunii de imagini. 12 Faceþi clic pe [Start]. Imaginile sunt inscripþionate pe DVD. 2 Introduceþi în drive-ul pentru disc al calculatorului un DVD inscriptibil. 3 Faceþi clic pe [Start] T [All Programs] (pentru Windows 2000, faceþi clic pe [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Video Disc Copier] la calculator. Este afiºatã fereastra de copiere. 4 Selectaþi un drive de DVD pentru [Source:] ºi pentru [Copy to:]. Sunt afiºate starea drive-ului ºi cea a DVD-ului. În funcþie de acestã stare, este posibil sã nu înceapã copierea. Urmaþi instrucþiunile pentru a schimba discul. Obþinerea de informaþii de la un DVD introdus în calculator dureazã mai mult timp. Aºteptaþi pânã ce informaþiile legate de DVD sunt afiºate în fereastrã.

Manevrarea fotografiilor 5 Când se încheie pregãtirile pentru copiere, faceþi clic pe [Start]. Începe copierea DVD-ului. z Observaþie • Puteþi opta pentru a efectua mai multe copii ale aceluiaºi DVD dupã ce inscripþionarea lui s-a încheiat. Pentru a schimba locaþia fiºierelor temporare ºi viteza de inscripþionare Faceþi clic pe [Settings], în fereastra de copiere a discului. Selectaþi [Manually select a writing speed before writing to the disc] (alegeþi în mod manual viteza de inscripþionare pe disc, înainte de a începe operaþia) ºi faceþi clic pe [OK] pentru a specifica viteza de inscripþionare de fiecare datã, înainte de a efectua operaþia. z Observaþie • În funcþie de capacitatea sursei DVD, spaþiul liber necesar pe hard disk pentru fiºierele temporare variazã. Puteþi manevra fotografiile importate dupã cum urmeazã. Pentru detalii legate de operaþie, consultaþi documentaþia Help a aplicaþiei Picture Motion Browser. Imprimarea fotografiilor Puteþi imprima fotografiile importate. Aveþi totodatã posibilitatea de a imprima fotografii conþinând informaþii legate de datã. z Observaþie • Puteþi extrage o scenã selectatã de dvs. dintr-un film sub forma unei fotografii ºi sã o imprimaþi. Transmiterea de fotografii prin poºta electronicã (e-mail) Puteþi sã lansaþi aplicaþia software pe care o utilizaþi pentru posta electronicã, sã ataºaþi fotografii unui mesaj ºi sã le transmiteþi prin e-mail. b Note • La aplicaþia software pentru poºta electronicã trebuie activat MAPI pentru ca sã beneficiaþi de aceastã facilitate. Consultaþi manualul de utilizare sau fiºierele de documentaþie Help ale aplicaþiei software pentru poºta electronicã pentru a obþine mai multe informaþii legate de MAPI. • Fiºierele cu filme nu pot fi transmise prin e-mail. Vizualizarea imaginilor cu ajutorul unor aplicaþii externe Puteþi sã lansaþi o altã aplicaþie disponibilã în comerþ prin intermediul Picture Motion Browser ºi sã urmãriþi imaginile prin intermediul acesteia. 93