Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

98 • Temperatura

98 • Temperatura aparatului este foarte scãzutã. Opriþi camera ºi transportaþi-o într-un spaþiu încãlzit. Lãsaþi camera video acolo o perioadã de timp, apoi încercaþi din nou sã o folosiþi. • Dacã veþi continua sã supuneþi camera la vibraþii, înregistrarea se poate întrerupe. Existã o diferenþã de timp între punctul unde a fost apãsat butonul START / STOP ºi punctul unde începe / se terminã înregistrarea. • La camera dvs. video, poate exista o uºoarã diferenþã între momentul în care aþi apãsat butonul START / STOP ºi punctul unde începe / se terminã înregistrarea filmului. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Funcþia de autofocalizare nu acþioneazã. • Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta [AUTO] (pag. 67). • Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea nu sunt adecvate focalizãrii automate. Reglaþi manual focalizarea (pag. 67). Funcþia [STEADYSHOT] nu acþioneazã. • Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta [ON](pag. 55). • Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã nu poatã compensa vibraþiile excesive. Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã. • Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în timpul utilizãrii modului Easy Handycam. Subiectele care traverseazã rapid cadrul pot apãrea deformate (DCR- SR190E/SR200E/SR290E/SR300E). • Acesta se numeºte fenomen de plan focal ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Depinzând de modul în care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS) citeºte semnalele, subiectul care traverseazã rapid cadrul poate apãrea deformat în funcþie de condiþiile de înregistrare. Pe ecan apar mici puncte albe, roºii, albastre sau verzi. • Când înregistraþi folosind [S. NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/ SR72E/SR82E), [SUPER NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E) sau [COLOR SLOW SHTR], pe ecran apar puncte. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Culoarea imaginilor nu este corect afiºatã pe ecran. • Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS (la modelele DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E) sau pe cel NIGHT SHOT (la modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E) în poziþia OFF (pag. 27). Imaginea afiºatã pe ecran este luminoasã, iar subiectul nu apare pe ecran. • Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS (la modelele DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E) sau pe cel NIGHT SHOT (la modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E) în poziþia OFF (pag. 27). Imaginea afiºatã pe ecran este întunecatã, iar subiectul nu apare pe ecran. • Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP / BATT INFO pentru câteva secunde pentru a porni iluminarea ecranului (pag. 19). Apare o bandã verticalã în imagine când înregistraþi flacãra unei lumânãri sau lumina unui bec electric în întuneric (DCR-SR32E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/SR82E). • Aceasta se întâmplã când contrastul dintre subiect ºi fundal este prea ridicat ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Apar benzi orizontale în imagine (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E). • Aceste anomalii apar când înregistraþi imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã, a unor becuri cu sodiu sau cu mercur. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.

Apare o linie albã verticalã în imagine când imaginea este înregistratã în luminã puternicã (DCR-SR32E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/SR82E). • Acest fenomen poartã denumirea de efect de difuzie ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Apar instabilitãþi nedorite ale imaginilor (DCR-SR32E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/SR82E). • Aceasta apare când sunt înregistrate imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã, cu sodiu sau cu mercur ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Apar benzi negre la înregistrarea ecranului unui televizor sau al unui calculator (cu excepþia DCR-SR290E/ SR300E). • Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] varianta [OFF] (pag. 65). Nu puteþi acþiona [S. NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E). • Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în poziþia ON. Nu puteþi acþiona [SUPER NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E). • Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia ON. Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu acþioneazã corect. • În întuneric total, este posibil ca funcþia [COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze corect. Folosiþi funcþia NightShot plus sau [S. NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/ SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E), funcþia NightShot sau [SUPER NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E). Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL]. • Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã : – panoul LCD este închis cu ecranul spre exterior, – alimentarea este asiguratã de adaptorul de reþea. Redarea imaginilor cu camera video Fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo” nu pot fi redate. • Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã aþi realizat montaje ale datelor pe un calculator. (În acest caz, denumirea fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 112). • Este posibil ca fotografiile înregistrate cu alte aparate sã nu poatã fi redate sau sã nu aparã la dimensiunea realã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 112). În interfaþa VISUAL INDEX, pe o imagine apare simbolul “ ”. • Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat. Indicaþia poate sã aparã corect dacã opriþi alimentarea ºi o reporniþi ulterior, sau dacã scoateþi ºi introduceþi în aparat cardul “Memory Stick Duo”, de câteva ori. • Acest simbol poate apãrea pe fotografiile înregistrate cu alte echipamente sau pe cele care au fost editate pe calculator etc. La redarea discului se aude un sunet slab sau sonorul nu se aude deloc. • Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 32). • Sunetul nu este transmis la ieºire când ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul LCD. • Când înregistraþi sonorul alegând pentru opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 71) varianta [LOW], este posibil ca sonorul înregistrat sã fie dificil de auzit. • În cazul folosirii [SMTH SLW REC], nu puteþi înregistra sunete în cursul filmãrii (circa 3 secunde) (DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E). 99