Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

54

54 Индикаторът за оставащия заряд на батериите не е верен. • Зарядът на батерията бързо се изразходва в следните случаи: - Когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място. - Когато често използвате светкавицата и функцията zoom. - Когато неколкократно включвате или изключвате захранването - Когато зададете осветеността на екрана на по-високо ниво, като използвате настройките DISP (дисплей на екрана). • Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен. • Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 12). • Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов. Не можете да зареждате комплекта батерии, докато е във фотоапарата. • Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство за батерии (приложено в комплекта), за да заредите батерията. Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията. • Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно инсталирана. • Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да заредите батерията в препоръчителния температурен обхват (10 o С до 30 o С) Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения Не можете да записвате изображения. • Проверете свободния капацитет на вградената памет или на "Memory Stick Duo" (стр. 28, 31). Ако свободният капацитет е изчерпан, извършете едно от следните действия: - Изтрийте ненужните изображения (стр. 35). - Сменете "Memory Stick Duo". • Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда. • Задайте диска за избор на режим в положение, различно от (движещи се изображения). • Задайте диска за избор на режим в положение (движещи се изображения), когато записвате движещи се изображения. • Можете да записвате движещи се изображения с размер, зададен в положение [1280x720], само на “Memory Stick PRO Duo” носител. Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте размера на движещото се изображение в положение [VGA]. • Фотоапаратът е в режим на демонстрация на Smile Shutter. Задайте [Demo Mode] в положение [Off]. Появяват се бели, черни, червени, лилави или други на цвят ивици или изображението е червеникаво. • Възникнал е феноменът размазване. Това не е неизправност.

Преглед на изображения Не можете да възпроизвеждате изображения. • Натиснете бутона (Възпроизвеждане) (стр. 19). • Името на папката/файла е било променено на компютъра. • Ако файлът с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с друг модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано. • Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката. • Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на “Memory Stick Duo” с по-стари модели на Sony. Възпроизвеждайте тези изображения в режим преглед по папки (стр. 34). • Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick Duo” без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим преглед по папки (стр. 34). Други 55