Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Zneškodňovanie

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. 4 SK UPOZORNENIE • NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ! • POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH. • NEVYSTAVUJTE OHŇU! • NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°). • NEROZOBERAŤ! • NESKRATOVAŤ! • AK CHCETE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)

Obsah Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 7 Začíname! .................................................................................. 9 Kontrola dodaného príslušenstva.............................................................. 9 Popis jednotlivých častí........................................................................... 10 Nabitie akumulátora ................................................................................ 11 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne) .............................................................................. 13 Nastavenie hodín..................................................................................... 16 Snímanie alebo prezeranie záberov .......... 18 Snímanie záberov.................................................................................... 18 Prezeranie záberov.................................................................................. 19 Použitie funkcií snímania ......................................................... 20 Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy Shooting)............................. 20 Rozpoznanie úsmevu a automatické snímanie (Smile Shutter – snímanie úsmevu) ......................................................... 21 Automatické rozpoznanie podmienok snímania (Scene Recognition) .... 22 Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection) ........................................... 24 Snímanie blízkych objektov (Macro)........................................................ 25 Používanie samospúšte .......................................................................... 25 Výber režimu blesku ................................................................................ 26 Zmena zobrazenia na displeja................................................................. 26 Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje použitie............................. 27 Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje scéne (Scene Selection) ........ 28 Snímanie videozáznamov........................................................................ 30 Použitie funkcií prezerania ..................................................... 32 Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia počas prehrávania) ......... 32 Vyhľadávanie záberov (Index záberov).................................................... 32 Prezeranie statických záberov s hudbou (Slideshow)............................. 33 Výber formátu zobrazenia (View Mode)................................................... 34 5 SK