Views
4 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Vymazanie záberov

Vymazanie záberov ..................................................................... 35 Vymazanie záberov..................................................................................35 Vymazanie všetkých záberov (Format) .................................................... 36 Pripojenie k iným zariadeniam ............................................. 37 Prezeranie záberov na TV prijímači.......................................................... 37 Tlač statických záberov ........................................................................... 37 Použitie fotoaparátu s počítačom............................................................ 39 Zmena nastavení fotoaparátu .............................................. 43 Zmena zvuku pri obsluhe......................................................................... 43 Použitie položiek MENU ..........................................................................44 Použitie položiek (Settings) ...............................................................47 Iné ........................................................................................................... 49 Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke ................................................ 49 Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“) .......................................................52 Riešenie problémov ................................................................................. 53 Preventívne opatrenia ..............................................................................56 Technické údaje....................................................................................... 58 6 SK

x Informácie o používaní fotoaparátu Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte akumulátor alebo pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka prístupu. Inak sa môžu poškodiť údaje vo vnútornej pamäti alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Chráňte svoje údaje vytvorením záložnej kópie. O riadiacich súboroch Ak do fotoaparátu zasuniete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ bez riadiaceho súboru a zapnete napájanie, časť kapacity pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa automaticky použije na vytvorenie riadiaceho súboru. Môže trvať určitý čas, kým je možné vykonať nasledujúcu operáciu. Informácie o snímaní a prehrávaní • Pred začatím snímania vykonajte testovací záber, ktorým si overíte, či fotoaparát pracuje správne. • Fotoaparát nie je odolný voči prachu, voči ošplechnutiu a nie je vodotesný. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte časť „Preventívne opatrenia“ (str. 56). • Nevystavujte fotoaparát vode. Pri vniknutí vody do vnútra fotoaparátu môže nastať porucha. V niektorých prípadoch fotoaparát nie je možné opraviť. • Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu. • Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silných rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Inak fotoaparát nemusí zaznamenávať alebo prehrávať zábery správne. • Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy. • Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte ju pred použitím fotoaparátu (str. 56). • Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže to spôsobiť poruchu a znemožniť zaznamenávanie záberov. Navyše sa môže záznamové médium stať nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť obrazové údaje. • Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu. 7 SK