Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Zaostrenie na tvár

Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection) Fotoaparát rozpozná tvár objektu a zaostrí na ňu. Môžete vybrať, ktorý objektu má pri zaostrovaní prioritu. Stlačte tlačidlo MENU. 1 Tlačidlo MENU Zvoľte (Face Detection) 2 pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle t požadovaný režim t z. (Off): Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva. (Auto): Automaticky zvolí a zaostrí na prioritnú tvár. (Child Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dieťaťa. (Adult Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dospelého. zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre) 1 Stlačte z na ovládacom tlačidle počas použitia funkcie Face Detection (Rozpoznanie tváre). Tvár úplne naľavo sa zaregistruje ako prioritná a rámček sa zmení na oranžový . 2 Každým stlačením z sa prioritná tvár posunie o jednu tvár doprava. Opakovane stláčajte z, kým oranžový rámček ( ) nebude na tvári, ktorú chcete zaregistrovať. 3 Ak chcete registráciu tváre zrušiť (Vyp.), posuňte oranžový rámček na tvár úplne napravo a potom znova stlačte z. 24 SK

Snímanie blízkych objektov (Macro) Môžete nasnímať nádherné zábery s priblíženými malými objektmi, napr. hmyzom alebo kvetmi. 1 Stlačte (Macro) na ovládacom tlačidle a potom zvoľte požadovaný režim pomocou b/B t z. (Auto): Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty. Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu. (Macro On): Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.). Poznámka • Keď je fotoaparát v režime inteligentného automatického nastavenia alebo v režime videozáznamu, režim Macro je nastavený pevne na [Auto]. Používanie samospúšte 1 2 Stlačte (Self-Timer) na ovládacom tlačidle a potom zvoľte požadovaný režim pomocou v/V t z. (Self-Timer Off): Samospúšť sa nepoužíva. (Self-Timer 10sec): Snímanie sa spustí s oneskorením 10 sekúnd. Toto nastavenie použite, ak chcete byť na zábere. Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu . (Self-Timer 2sec): Snímanie sa spustí s oneskorením 2 sekúnd. Týmto sa zabráni rozmazaniu obrazu v dôsledku nestability pri stlačení tlačidla spúšte. Stlačte tlačidlo spúšte. Kontrolka samospúšte bliká, a kým sa nespustí spúšť, je počuť pípanie. Použitie funkcií snímania 25 SK