Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 36 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke. Akcia Popis Ukázanie Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Ľavé tlačidlo stlačte dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom myši Potiahnutie Posúvanie Rýchle posúvanie Pohyb roztiahnutia/ stiahnutia Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k dispozícii). Posúvajte prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvať bez toho, aby ste prst z panela odtiahli (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate softvér na prehľadávanie webu alebo prezeranie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu. Niektoré softvérové aplikácie umožňujú priblížiť a vzdialiť obraz pohybom roztiahnutia a stiahnutia dvoch prstov na dotykovom paneli. Pohybom roztiahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite. ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnúť/zapnúť. Ak chcete zmeniť nastavenia dotykového panelu, použite nástroj VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.

Používanie počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 37 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo DISPLAY OFF u Tlačidlo prehrania/pozastavenia x Tlačidlo zastavenia . Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu > Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu Tlačidlo ASSIST Tlačidlo S1 Tlačidlo VAIO * Na prehrávanie použite softvér WinDVD BD. Vypína podsvietenie obrazovky LCD. Ak chcete zapnúť podsvietenie obrazovky LCD, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: - Stlačte ktorýkoľvek kláves. - Stlačte ktorékoľvek tlačidlo so špeciálnou funkciou. - Posuňte prst po dotykovom paneli. ! Podsvietenie obrazovky LCD nemožno zapnúť pomocou zariadenia USB, napríklad myši. Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc * alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení. Zastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc * alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení. Slúži na prehranie predchádzajúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo predchádzajúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku. Slúži na prehranie nasledujúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo nasledujúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku. Keď je počítač zapnutý, spúšťa aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, tlačidlo ASSIST spúšťa aplikáciu VAIO Care Rescue. ! Tlačidlo ASSIST nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku. Vykonáva úlohu, ktorá je tlačidlu predvolene priradená. Predvolené priradenie môžete zmeniť pomocou nástroja VAIO Control Center. V závislosti od modelu spúšťa aplikáciu Media Gallery alebo zapína a vypína hlasitosť.