Views
2 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Data z karty „Memory

Data z karty „Memory Stick Duo” nebo z počítače nelze kopírovat do Alba. • Data uložená na kartě „Memory Stick Duo” nebo v počítači nelze kopírovat do Alba. Nelze zapisovat snímky do Alba. • Nastavte [Write in Album] na [On] v menu (Setup) (strana 56). • Kapacita Alba je naplněna uloženými chráněnými snímky. Odstraňte ochranu z nepotřebných snímků (strana 47). Tiskárna s podporou PictBridge Nelze provést připojení. • Fotoaparát není možné připojit přímo k tiskárně, která není kompatibilní se standardem PictBridge. Obraťte se s dotazem na výrobce, zda je tiskárna plně kompatibilní se standardem PictBridge. • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a může být připojena k fotoaparátu. • Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] v menu (Setup) (strana 58). • Odpojte a pak znovu připojte USB kabel. Objeví-li se na tiskárně chybová zpráva, podívejte se do návodu k obsluze dodávaného s tiskárnou. Nelze tisknout snímky. • Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna správně propojeny USB kabelem. • Zapněte tiskárnu. Další informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s tiskárnou. • Zvolíte-li [Exit] během tisku, nemusí snímky vytisknout. Odpojte a pak znovu připojte USB kabel. Pokud stále nelze tisknout snímky, odpojte USB kabel, vypněte tiskárnu, a pak ji zapněte a znovu připojte USB kabel. • Videosekvence nebo snímky uložené v Albu není možné vytisknout. • Snímky, které byly pořízeny jiným fotoaparátem nebo snímky upravené na počítači nemusí být možné vytisknout. Tisk je zrušen. • Odpojili jste USB kabel před tím, než zmizel nápis (Do not disconnect USB cable). V režimu náhledů nelze vložit datum nebo vytisknout snímky. • Tiskárna tyto funkce nepodporuje. Obraťte se s dotazem na výrobce, zda je tiskárna vybavena podporou těchto funkcí. • U některých tiskáren není možné vložit datum v režimu náhledů. Obraťte se s dotazem na výrobce. V místě pro tisk data se vytiskne „---- -- --”. • Snímky, které nemají zaznamenáno datum, nemohou být vytištěny s vloženým datem. Nastavte [Date] na [Off] a vytiskněte snímek znovu (strana 77). 92 CZ

Nelze zvolit velikost tisku. • Obraťte se s dotazem na výrobce, zda tiskárna nabízí požadovanou velikost. Snímek nelze vytisknout v požadované velikosti. • Odpojte USB kabel a znovu jej připojte při každé změně velikosti tisku po připojení tiskárny k fotoaparátu. • Nastavení tisku na fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu (strana 77) nebo tiskárny. Po zrušení tisku nelze fotoaparát ovládat. • Chvíli vyčkejte, než tiskárna dokončí zrušení tisku. Podle typu tiskárny to může nějakou dobu trvat. Ostatní Fotoaparát nepracuje. • Použijte správný typ akumulátoru určený pro tento fotoaparát (strana 99). • Úroveň nabití akumulátoru je nízká (objeví se indikátor E). Nabijte akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Zkontrolujte, zda je správně připojen síťový adaptér. • Fotoaparát správně upevněte na stanici Cyber-shot Station (strana 17). Fotoaparát je zapnutý, ale nepracuje. • Vestavěný mikropočítač nepracuje správně. Vyjměte akumulátor a přibližně po jedné minutě jej znovu vložte a zapněte fotoaparát. Pokud to nepomůže, stiskněte tlačítko RESET pomocí předmětu s ostrým hrotem, a pak znovu zapněte napájení (Tím se vymažou všechna nastavení data, času atd.) (strana 83). Na displeji se zobrazuje neznámý indikátor. • Viz strana 18. Objektiv je zamlžený. • Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Fotoaparát vypněte a před dalším použitím jej ponechte přibližně hodinu vypnutý (strana 100). Řešení problémů Při dlouhé době používání je fotoaparát horký. • Nejedná se o závadu. Při zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka pro nastavení času. • Znovu nastavte datum a čas (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). 93 CZ