Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

6 Prohlížení/mazání

6 Prohlížení/mazání snímků 1 Nastavte režim PLAY ovladačem MODE. 2 Vyberte snímek pomocí tlačítka b/ B nebo kolečka Shuttle. VGA 60min 101 3/9 101-0003 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME Rozsvítí se kontrolka režimu PLAY (zelená). Kontrolka režimu PLAY Tlačítko Fotografie (statický snímek): zobrazí se. Videosekvence: zobrazí se. Videosekvence: Pro přehrávání videosekvence stiskněte z. Při přehrávání snímku pořízeného v hybridním režimu se videosekvence a statický snímek přehrají v tomto pořadí: videosekvence pořízená před statickým snímkemt statický snímek t videosekvence pořízená po statickém snímku. 60min 101 10/10 640 30f 00:00:03 Tlačítko PHOTO MOVIE MODE 101_0010 2005 1 1 10:30PM STOP BACK/NEXT VOLUME Přehrávací lišta Mazání snímků 1 Zobrazte snímek, který chcete smazat, a stiskněte (Smazat). 2 Vyberte [Delete] pomocí v, pak stiskněte z. Rychlý posun vzad/vpřed: Kolečko Shuttle otočte doleva/doprava. (Návrat k normálnímu přehrávání: z) Hlasitost: v/V Zastavení přehrávání: z VGA 60min 101 2/9 Zrušení smazání Vyberte [Exit], pak stiskněte z. Delete Exit BACK/NEXT •Při smazání snímku pořízeného v režimu Hybrid se smažou i videosekvence pořízené před/po pořízení statického snímku. • I po vymazání snímku zůstane jeho miniatura v Albu, pokud tam byla uložena.

Zobrazení zvětšeného obrazu (zvětšení při přehrávání) Stiskem můžete zobrazení statického snímku zvětšit (zoom). Zobrazení můžete zmenšit stiskem . Přizpůsobení části: v/V/b/B Zrušení zvětšení při přehrávání: z Uložení zvětšených obrazů: [Trimming] t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 49) Zobrazení obrazovky s náhledy Stiskněte (Index) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B nebo kolečka Shuttle. K zobrazení jednoho snímku se vrátíte stiskem z. K přechodu na předchozí (následující) obrazovku indexu slouží posun žlutého rámečku nahoru/dolů/vlevo/vpravo pomocí tlačítek v/V/b/B nebo kolečka Shuttle. 60min 101 3/9 VGA • SINGLE DISPLAY • 101-0003 2005 1 1 SINGLE DISPLAY 10:30PM BACK/NEXT VOLUME Pokud znovu stisknete , objeví se obrazovka s náhledy 16 snímků. Mazání snímků v režimu náhledů 1 Během doby, kdy je zobrazena obrazovka s náhledy, stiskněte (smazat) a vyberte [Select] pomocí v/V na ovládacím tlačítku; pak stiskněte z. 2 Pomocí v/V/b/B vyberte snímek, který chcete smazat, a pak stiskněte z pro zobrazení indikátoru (Smazat) na vybraném snímku. Zrušení výběru Vyberte snímek, který jste dříve označili pro smazání, a pak stiskněte z pro odstranění indikátoru u snímku. SELECT TO NEXT 3 Stiskněte (smazat). 4 Vyberte [OK] pomocí B, pak stiskněte z. • Pro smazání všech snímků ve složce vyberte [All In This Folder] pomocí b/B v kroku 1 namísto [Select], pak stiskněte z.