Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

UPOZORNĚNÍ V zájmu

UPOZORNĚNÍ V zájmu prevence požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Pro zákazníky v Evropě Tento přístroj byl testován a bylo shledáno, že odpovídá omezením stanovených směrnicí EMC Directive pro používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry. Pozor Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk tohoto fotoaparátu. Upozornění Dojde-li během přenosu dat z kamery k výpadku způsobenému statickou elektřinou nebo elektromagnetickým polem, restartujte příslušnou aplikaci nebo odpojte a znovu připojte propojovací kabel (USB apod.). 2 CZ

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. 3 CZ