Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Memory Stick Tool

Memory Stick Tool Podrobnosti o ovládání t strana 50 Tato položka se objevuje pouze při vložení karty „Memory Stick Duo” do fotoaparátu. Výchozí nastavení jsou označena . Format Slouží k formátování karty „Memory Stick Duo”. Běžně dostupné karty „Memory Stick Duo” jsou již naformátovány a mohou být okamžitě použity. •Vezměte prosím na vědomí, že formátování nenávratně vymaže všechna data na kartě „Memory Stick Duo”, včetně chráněných snímků. OK Viz následující postup. Cancel Zrušení formátování. 1 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlačítka v, pak stiskněte z. Zobrazí se zpráva „All data in Memory Stick will be erased Ready?” (Všechna data na kartě Memory Stick budou vymazána, jste připraveni?) 2 Vyberte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. Formátování je dokončeno. Create REC.Folder Slouží k vytvoření složky na kartě „Memory Stick Duo” pro ukládání snímků. OK Viz následující postup. Cancel Zrušení vytváření složky. 1 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlačítka v, pak stiskněte z. Zobrazí se obrazovka vytváření složky. 60min Create REC. Folder Creating REC. folder 102 Ready? OK Cancel 2 Vyberte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. Nová složka je vytvořena s číslem o jednu vyšším než nejvyšší číslo a složka se stane výchozí pro ukládání záznamů. • Podrobnosti o složce, viz strana 45. • Pokud nevytvoříte složku, zvolí se složka „101” jako složka pro záznam. •Lze vytvořit složku až do označení „999”. • Snímky jsou ukládány v nově vytvořené složce, dokud není vytvořena nebo zvolena jiná. • Složku nelze vymazat ve fotoaparátu. Pro vymazání složky použijte počítač atd. • Do jedné složky je možno uložit až 4000 obrázků. Jakmile je překročena kapacita složky, je automaticky vytvořena nová složka. • Pro více informací viz „Místa ukládání a názvy souborů” (strana 67). 54 CZ

Podrobnosti o ovládání t strana 50 Change REC.Folder Změna složky aktuálně používané pro záznam snímků. OK Cancel Viz následující postup. Zrušení změny složky pro záznam. 1 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlačítka v, pak stiskněte z. Zobrazí se obrazovka pro volbu složky. Select REC. Folder 102 Folder Name: No. Of Files: Created: 102 0 2/2 2005 1 1 1:05:34 AM 2 Zvolte požadovanou složku pomocí b/B a [OK] pomocí v, pak stiskněte z. • Složku s názvem „100” nelze zvolit jako složku pro záznam. • Zaznamenané snímky nelze přesunout do jiné složky. Copy OK Cancel BACK/NEXT Kopírování všech snímků v Albu na kartu „Memory Stick Duo”. Toto menu se nezobrazuje při používání akumulátoru. Chcete-li snímky kopírovat, použijte síťový adaptér (dodávané příslušenství). Použití obrazovky nastavení (Setup) OK Cancel Viz následující postup. Zrušení kopírování. 1 Vložte kartu „Memory Stick Duo” s kapacitou 64 MB nebo vyšší. 2 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlačítka v, pak stiskněte z. Zobrazí se zpráva „All data in album will be copied Ready?” (Všechna data na kartě Memory Stick budou zkopírována, jste připraveni?) 3 Vyberte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. Spustí se kopírování. 102 Copying • Nelze kopírovat snímky samostatně. • Nelze zvolit složku, která se bude kopírovat na kartu „Memory Stick Duo”. • Snímky uložené v Albu je možné zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo” bez jejich vymazání v albu. •Po pořízení snímků nelze snímky uložené ve složce pro záznam/přehrávání kopírovat do Alba. •Při přehrávání snímků z Alba může být pořadí jejich zobrazení odlišné od pořadí snímků zkopírovaných na kartu „Memory Stick Duo”. 55 CZ