Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

[Select] Výber záberov

[Select] Výber záberov a následná tlač všetkých zvolených záberov. Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť a stlačením z zobrazte značku . (Postup zopakujte aj pre ďalšie zábery.) Potom stlačte MENU. [DPOF image] Tlač všetkých záberov označených značkou pre tlač (Print order), bez ohľadu na zobrazený záber. [All In This Folder] Tlač všetkých záberov v priečinku. 5 Vykonajte kroky 2 a 3 z časti “Úkon 3: Tlač” (str. 76). 78

Tlač statických záberov Tlač v obchode Kartu “Memory Stick Duo” s potrebnými zábermi nasnímanými fotoaparátom môžete priniesť do špecializovanej fototlačiarenskej predajne. Ak predajňa podporuje fototlačiarenské služby DPOF, môžete vopred označiť požadované zábery značkou pre tlač (Print order), takže ich nebude potrebné vyberať pre tlač v predajni. Čo je DPOF? DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia umožňujúca označovať zábery na karte “Memory Stick Duo”, ktoré chcete neskôr vytlačiť, značkou pre tlač (Print order). • Zábery so značkou (Print order) tiež môžete vytlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom DPOF (Digital Print Order Format) alebo pomocou PictBridgekompatibilnej tlačiarne. • Značku pre tlač nie je možné priradiť pohyblivému záznamu. • Značky pre tlač môžete priradiť aj záznamu [Multi Burst], potom sa všetky snímky vytlačia na jednu stranu rozdelenú na 16 políčok. • Značku pre tlač nie je možné pridať záznamom uloženým v priečinku Album. Ak chcete priniesť kartu “Memory Stick Duo” do predajne • Informujte sa v predajni, s akými typmi kariet “Memory Stick Duo” dokážu pracovať. • Ak predajňa nepracuje s daným typom karty “Memory Stick Duo”, skopírujte záznam na iné médium (napr. CD-R disk), ktoré doručíte do predajne. • Nezabudnite mať pri sebe adaptér Memory Stick Duo. • Pred doručením obrazových súborov do predajne si súbory zálohujte na disk. • Nie je možné určiť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Označenie v režime zobrazenia samostatného záberu PHOTO MOVIE MODE Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU 1 Zobrazte záber, ktorý chcete určiť pre tlač. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B zvoľte DPOF a stlačte z. Do záberu sa pridá značka (Print order). 60min 101 2/9 1M DPOF Exit BACK/NEXT 4 Značku pre tlač pre ďalšie zábery priradíte zobrazením záberu pomocou b/B alebo ovládača Shuttle. Nakoniec vždy stlačte z. Zrušenie priradenej značky v režime zobrazenia samostatného záberu V kroku 3 alebo 4 stlačte z. 79